Statut


Statut Stowarzyszenia Wychowanków AGH – historia zmian

 1. 20.10.1948
  ZATWIERDZENIE STATUTU.
 2. 01.06.2004
  PRZYJETO STATUT W NOWYM BRZMIENIU.
 3. 06.06.2007
  ZMIENIONO: §1 PKT 2, § 5 PKT 2;
  DODANO: § 1 A, § 18 PKT 9, § 18 A, § 22 A, § 22 B;
  WYKRESLONO § 25. Strona 1 z 10;
  27.11.2007: ZMIENIONO § 22B.
 4. 13.06.2008
  DODANO: §13 PKT 3A, § 14A;
  SKREŚLONO: §16 PKT 12;
  ZMIENIONO: §21 PKT 6 LIT.C
 5. 30.06.2017
  ZMIANA § 8 PKT 6, § 13 PKT 12E), § 16 PKT 13.
 6. 16.12.2020
  UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TRESCI STATUTU W CAŁOSCI I UCHWALENIE NOWEJ TRESCI STATUTU
  19.04.2021 – ZMIANA § 13 STATUTU.
 7. 16.07.2021 – ZATWIERDZENIE PRZEZ SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
 8. 06.12.2021 – ZMIANA §2, § 11, PKT 17, PPKT 5; § 15 PKT 2 I PKT 5.

Tekst Statutu SW AGH 25-01-2022 – wersja do pobrania

 

Statut
Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
(zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.
XI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 25.01.2022 r.)

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (dalej jako: „SW AGH” lub „Stowarzyszenie”), jest dobrowolną, apolityczną, samorządną i społeczną organizacją o charakterze koleżeńskim, zrzeszającą absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (dalej jako: „AGH” lub „Uczelnia”), a także w formie członków wspierających – innych osób, których jednoczy przywiązanie do AGH oraz koleżeńska przyjaźń (dalej jako: „Absolwenci” lub „Wychowankowie”).
 2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Za zgodą Zarządu SW AGH osobowość prawną mogą uzyskać także inne jednostki organizacyjne Stowarzyszenia. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Statutu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także innych aktów prawnych.
 3. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako: „Działalność pożytku publicznego”).
 4. Stowarzyszenie podejmuje działania nakierowane na wsparcie celów AGH oraz wzmocnienie więzi między Wychowankami, społecznością Absolwentów i Uczelnią.

§2

 

Honorowy patronat nad SW AGH sprawuje urzędujący Rektor AGH, który jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia.

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą – miasto Kraków.
 2. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji swoich celów statutowych, Stowarzyszenie wykorzystuje także sieć Internet, w szczególności poprzez aktywność na swojej stronie internetowej, a także w serwisach społecznościowych. Stowarzyszenie posiada swoją oficjalną stronę internetową. Zarząd SW AGH uchwala Regulamin Strony Internetowej SW AGH, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Decyzję co do funkcjonalności i adresu strony internetowej SW AGH, a także wyboru serwisu – podejmuje Zarząd SW AGH, natomiast informację na temat oficjalnego profilu w sieciach społecznościowych – Stowarzyszenie publikuje na swojej stronie internetowej, a także w formie drukowanej.
 4. Stowarzyszenie ma prawo tworzenia swoich jednostek organizacyjnych, w tym Kół lub Klubów, funkcjonujących według zasad określonych w niniejszym Statucie i w regulaminach uchwalonych przez Zarząd SW AGH.
 5. Stowarzyszenie, uchwałą Zarządu SW AGH, może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji. Informację na ten temat Stowarzyszenie publikuje na swojej stronie internetowej.

§4

 1. Stowarzyszenie posiada logo, godło, sztandar i odznakę organizacyjną, ustalane uchwałą Zarządu SW AGH.
 2. Członkowie Stowarzyszenia używają w kontaktach między sobą hasła: „Łączy nas AGH”.
 3. Stowarzyszenie może nadawać wyróżnienia i odznaczenia honorowe. Rodzaje wyróżnień i odznaczeń określa niniejszy Statut, natomiast procedurę ich nadawania – odpowiednie regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny SW AGH.

 

§5

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków, jakkolwiek do prac i zleceń, które nie mogą być wykonane społecznie, zatrudnia odpowiednich pracowników i zleceniobiorców.
 2. Sprawy administracyjne SW AGH, w szczególności w zakresie ewidencji składu członkowskiego, terminowości uiszczania składek członkowskich, rozliczeń finansowych, a także wysyłki i odbioru korespondencji Stowarzyszenia, powierza się Sekretariatowi Stowarzyszenia (dalej jako: „Sekretariat”). Koszty działania Sekretariatu pokrywa się z funduszy Stowarzyszenia we współpracy z Uczelnią. Sekretariat SW AGH bezpośrednio podlega Zarządowi SW AGH, który określa zasady jego funkcjonowania.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jedynie w celu realizacji zadań statutowych. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 4. Decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd SW AGH.
 5. Do prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia mogą być zatrudniani jego członkowie, w tym członkowie organów Stowarzyszenia z wyjątkiem członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie pełni funkcję administratora danych osobowych, który samodzielnie lub wspólnie z Uczelnią ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
 7. Osoba, której dane ulegają przetwarzaniu, ma prawo otrzymać od Stowarzyszenia wszystkie swoje dane osobowe w formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego. Stowarzyszenie ułatwia przeniesienie takich danych.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania Stowarzyszenia

§6

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 • Skupienie w ramach Stowarzyszenia Wychowanków AGH (Absolwentów oraz długoletnich pracowników AGH), w celu umożliwienia utrzymywania i pogłębiania więzi koleżeńskiej pomiędzy nimi oraz dla pielęgnowania tradycji Uczelni oraz zasad etyki.
 • Realizowanie zasady: „Być użytecznym dla Polski, AGH i Wychowanków AGH”.
 • Inicjowanie aktywności i tworzenie warunków do:
  1. nawiązywania i rozwijania koleżeńskiej przyjaźni pomiędzy Absolwentami AGH oraz
  2. realizacji współpracy naukowej, technicznej i biznesowej pomiędzy Wychowankami AGH oraz pomiędzy Uczelnią i Wychowankami.
 • Tworzenie i administrowanie bazami danych o Absolwentach AGH i jej wykorzystywanie dla realizacji celów statutowych, zgodnie z przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa oraz Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych SW AGH (dalej jako: „PBDO SW AGH”), uchwaloną przez Zarząd Stowarzyszenia.
 • Organizowanie pomocy naukowo-technicznej i naukowo-badawczej dla członków Stowarzyszenia.
 • Wsparcie w procesach pozyskiwania grantów naukowych dla badań prowadzonych przez członków Stowarzyszenia.
 • Organizowanie szkoleń i konferencji naukowych dla członków Stowarzyszenia.
 • Pomoc studentom AGH oraz Absolwentom w rozpoczęciu i rozwoju kariery zawodowej poprzez kojarzenie ich z innymi, aktywnymi zawodowo i biznesowo Absolwentami. Networking.
 • Wzbogacanie wiedzy historycznej o AGH i wybitnych Absolwentach Uczelni.
 • Tworzenie i wspieranie etosu Absolwenta AGH.
 • Propagowanie rozwoju wiedzy o branżach, w których AGH kształci specjalistów oraz o ludziach zasłużonych dla Uczelni, nauki, kultury, przemysłu i biznesu.
 • Inicjowanie i realizowanie działań mających na celu ochronę dóbr kultury.
 • Nawiązywanie współpracy ze stowarzyszeniami absolwentów innych uczelni krajowych i zagranicznych dla wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych celów.
 • Nawiązywanie współpracy z organizacjami technicznymi, naukowo-badawczymi oraz stowarzyszeniami, z którymi Stowarzyszenie identyfikuje się w celach działania.
 • Pomoc materialna Wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz członkom ich rodzin.
 • Pomoc bezrobotnym Wychowankom AGH w ich aktywizacji zawodowej.
 • Wykorzystanie sieci Internet i sieci społecznościowych, w celu realizacji celów statutowych.
 • Występowanie w debacie publicznej i podejmowanie działań w celu ochrony reputacji i dobrego imienia AGH i jej Wychowanków, a także wartości patriotycznych.
 • Promocja i marketing Uczelni i Wychowanków AGH.
 1. Stowarzyszenie osiąga powyższe cele poprzez:
 • Stałą współpracę z AGH, jej Wydziałami i innymi jednostkami organizacyjnymi.
 • Wymianę informacji o działalności Uczelni, Wydziałów oraz przemysłu i biznesu, jak również o osiągnięciach technicznych, naukowych, badawczych i zawodowych Absolwentów i pracowników Uczelni.
 • Informowanie o kształceniu podyplomowym i doktoranckim oraz o kierunkach i specjalnościach dostępnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych AGH.
 • Promocję studiów na AGH.
 • Ochronę interesów studentów Uczelni i zabieranie głosu w dyskusjach publicznych dotyczących ich interesów.
 • Informowanie Wychowanków o działalności Stowarzyszenia, w szczególności poprzez prowadzenie i rozsyłanie elektronicznego biuletynu informacyjnego (dalej jako: „Newsletter”), na zasadach określonych w Regulaminie Strony Internetowej SW AGH.
 • Umieszczanie na swojej stronie internetowej fotorelacji z aktywności Uczelni i Stowarzyszenia.
 • Organizowanie sesji naukowych, zjazdów koleżeńskich, wyjazdów wakacyjnych i innych aktywności.
 • Współpraca z władzami Uczelni i Wydziałów w organizowaniu uroczystości odnowienia immatrykulacji po 50 latach i innych uroczystości uczelnianych.
 • Wymianę doświadczeń zawodowych i naukowych pomiędzy Uczelnią oraz SW AGH a samorządami lokalnymi oraz przedsiębiorstwami przemysłowymi.
 • Organizowanie i tworzenie Klubów przedstawicieli biznesowych różnych branż przemysłu (dalej jako: „Kluby”), złożonych z Wychowanków i sympatyków AGH.
 • Wspieranie i popularyzowanie naukowych, naukowo-technicznych i biznesowych osiągnięć Wychowanków AGH.
 • Pomoc i motywacja Wychowanków w zakresie zdobywania stopni naukowych.
 • Tworzenie zespołów problemowych do realizacji określonych celów statutowych (dalej jako: „Zespoły”).
 • Prowadzenie działalności gospodarczej i wydawniczej.
 • Pełnienie funkcji administratora danych osobowych.
 • Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach i wartościach.
 • Inicjowanie i organizowanie różnych form działalności naukowo-technicznej i gospodarczej.
 • Stymulowanie i wspieranie badań nad adaptacją Wychowanków w gospodarce narodowej oraz badań dotyczących potrzeb gospodarki w zakresie profili kształcenia na AGH odpowiednich specjalistów różnych branż.
 • Współpraca z organizacjami samorządowymi studentów AGH.
 • Inicjowanie i współuczestniczenie w procesie renowacji istniejących pomników, tablic pamiątkowych i grobowców osób zasłużonych dla Uczelni, nauki, gospodarki i kultury oraz podejmowanie nowych inicjatyw tego typu.
 • Prowadzenie akcji pomocy finansowej dla członków Stowarzyszenia znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz dla wdów i sierot po członkach Stowarzyszenia (dalej jako: „Akcja Zapomóg”) oraz tworzenie funduszu zapomóg.
 • Organizowanie konkursów i fundowanie nagród pieniężnych, stypendiów, a także wyróżnianie dyplomami, medalami i innymi formami.
 • Współpraca z organizacjami Polonijnymi (w szczególności ze stowarzyszeniem Wspólnota Polska) w zakresie realizacji określonych celów statutowych oraz niesienia pomocy studiującej na AGH młodzieży Polonijnej.
 • Nadawanie godności „Członka Honorowego Stowarzyszenia Wychowanków AGH” oraz przyznawanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH”.
 • Prezentowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach związanych z działalnością Wychowanków AGH.
 • Kierowanie wystąpień do organów władzy i administracji państwowej w sprawach dotyczących interesów Wychowanków AGH.
 • Opiniowanie projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw i uczestnictwo w procesach legislacyjnych w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, a także uczestnictwo w procesach legislacyjnych Unii Europejskiej.
 • Opracowywanie raportów odnośnie stanu polskiego przemysłu i potrzeb w zakresie kształcenia jego kadry.
 • Organizowanie i wspieranie działalności szkoleniowej i naukowej dla potrzeb restrukturyzacji polskiego przemysłu i kształcenia jego kadry.
 • Zajmowanie stanowiska i udzielanie wypowiedzi dla środków masowego przekazu.
 1. Współpraca Stowarzyszenia z AGH może przybrać postać sformalizowanej umowy o współpracy, na mocy której dojdzie do koordynacji i konkretyzacji działań i środków stron.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§7

 1. Stowarzyszenie zrzesza członków:
 • zwyczajnych,
 • honorowych, posiadających godność Członka Honorowego SW AGH lub Honorowego Prezesa SW AGH,
 • wspierających.
 1. Członkiem zwyczajnym SW AGH może być każdy absolwent studiów inżynierskich, magisterskich, podyplomowych lub doktoranckich na AGH, a także absolwent innej uczelni, posiadający co najmniej 10-letni staż pracy na AGH. Decyzję co do przyjęcia członków zwyczajnych podejmuje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce pracy kandydata Zarząd Koła, na podstawie deklaracji pisemnej lub złożonej w formie elektronicznej, której wzór zatwierdza Zarząd SW AGH (dalej jako: „Deklaracja Członkowska”). O przyjęciu w poczet zwyczajnych członków Stowarzyszenia ostatecznie decyduje Zarząd SW AGH. Można być tylko członkiem tylko jednego Koła.
 2. Godność Członka Honorowego SW AGH nadaje Zjazd Krajowy SW AGH, na wniosek Zarządu SW AGH, po jego zaopiniowaniu przez Kapitułę wyróżnienia, osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a także dla rozwoju przemysłu, nauki, kultury lub sportu. Zarząd SW AGH uchwala „Regulamin nadawania godności Członka Honorowego SW AGH”.
 3. Członkiem wspierającym może być dowolny podmiot lub organizacja, która dla wsparcia działalności Stowarzyszenia zadeklarowała wpłacanie stałej składki członka wspierającego. Decyzję co do wysokości minimalnej składki i zasad współpracy Stowarzyszenia z członkami wspierającymi, podejmuje Zarząd SW AGH w formie stosownej uchwały. Członków wspierających przyjmuje Zarząd SW AGH.
 4. Uczestnictwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne i każdy członek może z niego wystąpić w każdym czasie.

§8

  1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:
 • czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,
 • posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznak Stowarzyszenia,
 • otrzymywania informacji na temat aktywności Stowarzyszenia,
 • wnioskowania o wsparcie w sprawach osobistych do organów Stowarzyszenia,
 • występowania do organów Stowarzyszenia z wnioskami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia,
 • uczestniczenia w działalności naukowo-technicznej, gospodarczej, kulturalnej lub sportowej organizowanej przez Stowarzyszenie,
 • uczestniczenia w zjazdach koleżeńskich oraz innych imprezach i spotkaniach, organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • uczestniczenia w wydarzeniach jubileuszowych Uczelni i jej jednostek organizacyjnych (w szczególności Wydziałów) organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie,
 • korzystania z funduszu Akcji Zapomóg i innych form pomocy koleżeńskiej wspieranych przez Stowarzyszenie,
 • odwoływania się w sprawach członkowskich i koleżeńskich do Zarządu SW AGH, a w przypadkach wyraźnie wskazanych w niniejszym Statucie – także do Zjazdu Krajowego SW AGH,
 • przynależności do dowolnie wybranego Koła lub Klubu.
 1. Dodatkowo, członkowie honorowi mają prawo udziału w Zjeździe Krajowym z głosem doradczym.
 2. Nazwiska zmarłych członków honorowych umieszczane są na „Tablicy Członków Honorowych SW AGH” oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia. Stowarzyszenie ma obowiązek popularyzacji osiągnięć i kultu pamięci o zmarłych członkach honorowych.
 3. Członkowie wspierający, na zasadach określonych w uchwale Zarządu SW AGH, mają prawo do:
 • korzystania z doświadczeń i wsparcia Stowarzyszenia,
 • zgłaszania propozycji dotyczących kierunków działania i aktywności Stowarzyszenia,
 • uczestniczenia osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela w uroczystościach, Zjazdach, sympozjach, konferencjach lub spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie, jego Koła i Kluby.
 1. Do obowiązków wszystkich członków Stowarzyszenia należy:
 • przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu, Regulaminów i innych dokumentów korporacyjnych przyjmowanych w formie uchwał organów Stowarzyszenia,
 • przestrzeganie norm współżycia koleżeńskiego, społecznego i etycznego,
 • dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i jego członków,
 • branie czynnego udziału w pracach i aktywnościach Stowarzyszenia,
 • regularne opłacanie składek członkowskich, na zasadach określonych w uchwale Zarządu SW AGH,
 • ciągły rozwój intelektualny,
 • popieranie realizacji celów Stowarzyszenia i propagowanie ich swoim postępowaniem,
 • informowanie swoich wszystkich znajomych z Uczelni o działalności Stowarzyszenia,
 • dbanie o dobre imię Uczelni.

§9

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje z następujących przyczyn:
  • śmierci,
  • dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Koła lub Zarządowi SW AGH,
  • zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez 3 lata i nieuregulowania ich pomimo pisemnego wezwania z wyznaczeniem ostatecznego terminu,
  • prawomocnego pozbawienia praw publicznych wyrokiem sądu powszechnego,
  • skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu SW AGH na skutek postępowania sprzecznego ze Statutem.
 2. Członkostwo wspierające ustaje w razie:
 • śmierci albo ogłoszenia upadłości członka,
 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu SW AGH,
 • niewywiązywania się z przyjętych zobowiązań względem Stowarzyszenia, pomimo pisemnego wezwania z wyznaczeniem ostatecznego terminu,
 • skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu SW AGH podjętą większością 3/4 głosów.
 1. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w swych prawach na mocy decyzji Prezesa Zarządu SW AGH lub uchwały Zarządu SW AGH, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie postępowania członka niezgodnego ze Statutem i celami Stowarzyszenia, aż do czasu ostatecznej decyzji o skreśleniu podjętej przez Zarząd SW AGH. Zarząd SW AGH o treści uchwały niezwłocznie informuje Główną Komisję Rewizyjną SW AGH.
 2. Prezes Zarządu SW AGH i Zarząd SW AGH obowiązani są niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu miesiąca, rozpocząć procedurę skreślenia z listy członków lub podjąć decyzję uchylającą zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia.
 3. Występującym lub wykluczonym członkom nie przysługuje z tego tytułu prawo żądania zwrotu składek lub innych przysporzeń dokonanych na rzecz Stowarzyszenia. Powtórne przystąpienie może nastąpić na zasadach wstąpienia nowego członka.

ROZDZIAŁ IV

Organy i podstawowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia

§10

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  • Zjazd Krajowy SW AGH (Zwyczajny albo Nadzwyczajny),
  • Zarząd SW AGH (dalej także jako: „Zarząd”),
  • Główna Komisja Rewizyjna SW AGH.
 2. Kadencja członków organów Stowarzyszenia trwa 4 lata, rozpoczyna się od wyboru wszystkich członków organów Stowarzyszenia na Zjeździe Krajowym SW AGH Zwyczajnym, a upływa z chwilą głosowania przez kolejny Zjazd Krajowy SW AGH Zwyczajny w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków organów Stowarzyszenia (dalej jako: „Kadencja”).
 3. Wybór członków organów Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.
 4. Organy Stowarzyszenia mają prawo kooptacji w trakcie Kadencji nowych członków w miejsce ustępujących. Liczba członków dokooptowanych w ten sposób może wynieść maksymalnie do 1/3 liczby członków wybranych przez Zjazd Krajowy.

§11

 1. Zjazd Krajowy SW AGH jest najwyższą władzą decyzyjną Stowarzyszenia.
 2. Zjazd Krajowy SW AGH Zwyczajny to organ sprawozdawczo-wyborczy. Rozpatrywane na nim są sprawozdania organów Stowarzyszenia, podejmowane są uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków organów Stowarzyszenia za okres Kadencji, jak również wybierani są członkowie organów Stowarzyszenia na następną Kadencję. Zjazd Krajowy SW AGH Zwyczajny zwoływany jest przez Zarząd SW AGH nie później niż w ciągu 6 miesięcy po upływie 4 lat od ostatniego Zjazdu Krajowego SW AGH Zwyczajnego.
 3. Zjazd Krajowy SW AGH Nadzwyczajny to organ zwoływany przez Zarząd SW AGH dla podjęcia decyzji w najważniejszych sprawach Stowarzyszenia.
 4. W Zjeździe Krajowym SW AGH biorą udział delegaci, wybierani przez Koła na zasadach określonych w §12 poniżej (dalej jako: „Delegaci”). Kadencja delegatów trwa 4 lata. Rozpoczyna się z momentem wyboru na Delegata, natomiast upływa z chwilą zarządzenia przez Zarząd Koła wyborów Delegatów na kolejny Zjazd Krajowy SW AGH Zwyczajny.
 5. Zarząd SW AGH, nie później niż 4 miesiące przed planowanym terminem Zjazdu Krajowego SW AGH Zwyczajnego, podejmuje uchwałę w sprawie zwołania Zjazdu Krajowego SW AGH Zwyczajnego, określającą termin tegoż Zjazdu i ostateczny termin na dokonanie wyboru delegatów na ten Zjazd przez Koła. Zarząd SW AGH publikuje także informację na temat Zjazdu Krajowego SW AGH Zwyczajnego na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 6. Zarząd zwołuje Zjazd Krajowy SW AGH, zawiadamiając Delegatów listami poleconymi, pocztą kurierską lub elektroniczną (na wskazany Stowarzyszeniu adres), wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zjazdu (dalej jako: „Zaproszenie”). Zaproszenie powinno zawierać co najmniej informację o terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu, a w przypadku planowanej zmiany Statutu Stowarzyszenia, także wskazanie proponowanych zmian Statutu.
 7. Zjazd Krajowy SW AGH może zostać zwołany przez:
  • Zarząd SW AGH;
  • Główną Komisję Rewizyjną, jeżeli Zarząd SW AGH nie zwoła go w terminie określonym w statucie;
  • Główną Komisję Rewizyjną, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd SW AGH nie zwoła Zjazdu Krajowego SW AGH w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Główną Komisję Rewizyjną;
  • co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane, a Zarząd SW AGH nie zwoła Zjazdu Krajowego SW AGH w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania;
  • co najmniej 1/2 ogólnej liczby Kół, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane, a Zarząd SW AGH nie zwoła Zjazdu Krajowego SW AGH w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania;
 8. Żądanie zwołania Zjazdu Krajowego SW AGH powinno zostać złożone Zarządowi SW AGH na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad.
 9. Zjazd Krajowy SW AGH podejmuje decyzję w sprawach objętych porządkiem obrad z Zaproszenia. Nadto, na wniosek Zarządu SW AGH (przy decyzji wszystkich jego członków), do pierwotnego porządku obrad można dodać inne sprawy, wymagające decyzji Zjazdu.
 10. Zjazd Krajowy SW AGH jest ważny bez względu na liczbę obecnych Delegatów, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
 11. Uchwały Zjazdu Krajowego SW AGH zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
 12. Uchwały Zjazdu Krajowego SW AGH dotyczące zmiany Statutu, jak również zbycia nieruchomości SW AGH, zapadają większością 2/3 głosów, przy uczestnictwie co najmniej 1/2 ogólnej liczby Delegatów uprawnionych do głosowania.
 13. Uchwały dotyczące istotnej zmiany przedmiotu działalności Stowarzyszenia, jak również rozwiązania Stowarzyszenia, zapadają większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania, wyłącznie pod warunkiem, że punkt „Rozwiązanie Stowarzyszenia” znajdował się w porządku obrad ujętym w zaproszeniu. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia, określa również sposób podziału i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia, skład Komisji Likwidacyjnej, postępowanie likwidacyjne oraz sposób podziału i przeznaczenia majątku w odniesieniu do Kół lub Klubów posiadających osobowość prawną. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na rzecz AGH.
 14. Delegaci mogą uczestniczyć w Zjeździe Krajowym SW AGH oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Zjazdu Krajowego SW AGH. Członek Zarządu SW AGH i pracownik Stowarzyszenia nie mogą być pełnomocnikami na Zjeździe Krajowym SW AGH.
 15. Dyskusje i głosowania w sprawach należących do kompetencji Zjazdu Krajowego SW AGH, w tym także dotyczące zmiany Statutu, mogą odbywać się również przy wykorzystaniu współczesnych środków łączności (sieć Internet, poczta, wiadomości SMS, fax, wiadomości mailowe, blockchain-based system itp.), bez konieczności zwoływania posiedzenia Zjazdu Krajowego SW AGH. Głosowania przeprowadzane drogą korespondencyjną mogą być zarówno tajne, jak i jawne. Decyzję w sprawie wykorzystania odpowiedniego środka łączności (programu komputerowego) do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego podejmuje Zarząd SW AGH. Prezes Zarządu SW AGH sporządza protokół z takich dyskusji i głosowań i potwierdza własnym podpisem ich przebieg oraz wynik.
 16. Przebieg obrad Zjazdu Krajowego SW AGH, sposób głosowania i podejmowania uchwał określa Regulamin Obrad, uchwalony przez Zjazd Krajowy SW AGH.
 17. Do wyłącznej kompetencji Zjazdu Krajowego SW AGH należy:
  • uchwalanie głównych, strategicznych kierunków działania Stowarzyszenia,
  • wybór Prezesa Zarządu SW AGH, któremu przysługuje tytuł: „Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH”, (dalej także jako: „Prezes SW AGH”),
  • wybór członków Zarządu SW AGH,
  • wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
  • wybór Sekretarza Rady SW AGH,
  • nadawanie godności Członka Honorowego SW AGH na wniosek Zarządu SW AGH, zaopiniowany przez Kapitułę Wyróżnienia funkcjonującą na podstawie Regulaminu przyznawania tej godności, przyjętego przez Zarząd SW AGH,
  • nadawanie godności Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków AGH za wybitne, wieloletnie osiągnięcia w kierowaniu działalnością Stowarzyszenia na wniosek Zarządu SW AGH,
  • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu SW AGH oraz Głównej Komisji Rewizyjnej SW AGH,
  • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi SW AGH na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej SW AGH,
  • podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia oraz zmiany przedmiotu działalności Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach, które Zjazd Krajowy SW AGH uzna za wymagające jego decyzji.

§12

 

 1. Uchwały Zjazdu Krajowego SW AGH podejmowane są przez Delegatów.
 1. W posiedzeniach Zjazdu Krajowego SW AGH z głosem doradczym mogą uczestniczyć:
  • członkowie organów Stowarzyszenia,
  • członkowie honorowi Stowarzyszenia,
  • zaproszeni przez Zarząd SW AGH goście,
  • członkowie wspierający lub ich przedstawiciele,
  • Przewodniczący Rady,
  • Przewodniczący Komisji Problemowych przy Zarządzie SW AGH.
 2. Wyboru Delegatów na Zwyczajny Zjazd Krajowy SW AGH dokonuje się w Kołach, na następujących zasadach:
 • Każdemu Kołu SW AGH przysługuje prawo wyboru 1 (jednego) Delegata, niezależnie od liczby członków;
 • Dodatkowo, każde Koło SW AGH ma prawo wybrać kolejnych Delegatów w zależności od liczby członków, przy założeniu, że prawo wyboru 1 (jednego) Delegata przysługuje Kołu na każdych 15 członków. Łączna liczba Delegatów z danego Koła SW AGH nie może jednak przekroczyć 50 (pięćdziesięciu) Delegatów;
 • Wybory Delegatów w Kołach SW AGH należy przeprowadzić na Walnych Zebraniach Członków Kół w terminie określonym w uchwale Zarządu SW AGH o zwołaniu Zjazdu Krajowego SW AGH Zwyczajnego, nie później jednak niż 6 tygodni przed terminem tegoż Zjazdu;
 • Na Walnych Zebraniach Członków Kół czynne prawo wyborcze przysługuje członkom danego Koła, natomiast bierne każdemu członkowi zwyczajnemu i honorowemu Stowarzyszenia;
 • Niezwłocznie po dokonaniu wyboru Delegatów (nie później jednak niż 5 tygodni przed terminem Zjazdu Krajowego SW AGH Zwyczajnego), Zarząd Koła przekazuje drogą e-mailową do Zarządu SW AGH informację o dokonanym wyborze Delegatów, podając:
  1. nazwę Koła,
  2. liczbę czynnych w dniu wyborów członków Koła,
  3. liczbę Delegatów wybranych zgodnie z §12 Statutu,
  4. listę wybranych Delegatów zawierającą: imię, nazwisko, PESEL oraz adres e-mailowy do korespondencji z Delegatem. W wiadomości e-mailowej Zarządu Koła należy także umieścić linki do profili na portalach społecznościowych poszczególnych Delegatów.

§13

 1. Zarząd SW AGH składa się z Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków AGH oraz pozostałych Członków Zarządu SW AGH w liczbie od 5 do 10.
 2. Zarząd SW AGH w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Prezesa SW AGH wybiera ze swojego grona:
  • minimum 2 (dwóch) Członków Zarządu SW AGH pełniących funkcję Wiceprezesa;
  • Członka Zarządu SW AGH pełniącego funkcję Sekretarza;
  • Członka Zarządu SW AGH pełniącego funkcję Skarbnika;
  • pozostałych Członków Zarządu SW AGH pełniących funkcję Członków Zarządu;

którzy łącznie z Prezesem Stowarzyszenia Wychowanków AGH stanowią Zarząd SW AGH.

 1. Nowo wybrany Zarząd SW AGH na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków AGH, może ustalić większą niż 2 (dwóch) liczbę Wiceprezesów.
 2. Co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zjazdu Krajowego SW AGH Zwyczajnego, Prezes SW AGH na stronie internetowej Stowarzyszenia umieszcza informację na temat kandydatów na nowego Prezesa SW AGH i kandydatów na nowych Członków Zarządu SW AGH. Zgłoszenia tychże kandydatów może dokonać:

1)    Prezes Zarządu SW AGH z własnej inicjatywy,

2)    Zarząd SW AGH lub

3)    Rzecznik Koła z własnej inicjatywy.

 1. Zebrania Zarządu SW AGH (dalej jako: „Zebranie Zarządu”) odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 6 (sześć) miesięcy. Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH z własnej inicjatywy lub 3 (trzech) Członków Zarządu SW AGH zwołuje Zebrania Zarządu drogą e-mailową, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zebrania Zarządu, wskazując w wiadomości: datę, godzinę, miejsce oraz planowany porządek obrad Zebrania Zarządu. Zebrania Zarządu mogą odbywać się zdalnie za pomocą odpowiedniej platformy elektronicznej. W celu umożliwienia zdalnego uczestnictwa w Zebraniu Zarządu, Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH podaje zainteresowanym adres platformy elektronicznej, numer telefonu, adres Skype lub inny środek teleinformatyczny. Chęć zdalnego uczestnictwa w stacjonarnym Zebraniu Zarządu przez danego Członka Zarządu, powinna zostać zgłoszona Prezesowi Zarządu co najmniej na 2 (dwa) dni przed planowanym terminem Zebrania Zarządu.
 2. Stacjonarne Zebrania Zarządu odbywają się na terenie AGH lub w innym miejscu („Zebrania Wyjazdowe”), wskazanym przez Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków AGH lub inne osoby zwołujące Zebranie Zarządu.
 3. Zebranie Zarządu SW AGH może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wezmą w nim udział wszyscy Członkowie Zarządu SW AGH (także w postaci zdalnej obecności) oraz nie wyrażą sprzeciwu na odbycie Zebrania Zarządu oraz porządek jego obrad nieobjęty formalnym zwołaniem.
 4. Wszelkie materiały niezbędne do odbycia Zebrania Zarządu SW AGH, w szczególności projekty uchwał, muszą zostać dostarczone drogą elektroniczną wszystkim Członkom Zarządu SW AGH najpóźniej 2 (dwa) dni przed terminem Zebrania Zarządu SW AGH, chyba że wszyscy Członkowie Zarządu SW AGH wyrażą zgodę, by podjąć uchwałę bez formalnego dostarczenia jej projektu w powyższym terminie.
 5. W Zebraniach Zarządu mogą brać udział Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej bez wymogu zaproszenia ich przez Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków AGH, który powinien poinformować ich o każdoczesnym terminie Zebrania Zarządu. W trakcie zebrania Zarządu Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w dyskusji.
 6. Lista adresów poczty elektronicznej (e-mail), na które należy wysyłać zawiadomienia o planowanym Zebraniu Zarządu SW AGH znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia i sporządzana jest w oparciu o pisemne oświadczenia Członków Zarządu SW AGH i Członków Głównej Komisji Rewizyjnej, składane Stowarzyszeniu niezwłocznie po powołaniu danej osoby na Członka Zarządu SW AGH (Członka Głównej Komisji Rewizyjnej).
 7. Zarząd SW AGH podejmuje decyzje oraz wyraża opinie w formie uchwał. Uchwały Zarządu SW AGH podejmowane są na Zebraniach Zarządu oraz w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności wiadomości e-mailowych). Zarząd SW AGH podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Zarząd SW AGH może podejmować uchwały w trybie pisemnym (tzw. tryb obiegowy) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym może odbyć się korespondencyjnie, z wykorzystaniem poczty elektronicznej (e-mail). Uchwała podjęta za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Zarządu SW AGH zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a żaden z nich nie sprzeciwił się podjęciu uchwały w ten sposób.
 8. Protokoły z Zebrań Zarządu SW AGH wykonywane są w formie zapisów dźwiękowych lub video-dźwiękowych przez Sekretarza Zarządu SW AGH, chyba że Zarząd SW AGH zdecyduje inaczej. Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH może zarządzić przeprowadzenie Dyskusji Zarządu poza protokołem, gdy uzna to za właściwe ze względu na charakter sprawy lub ważny interes Stowarzyszenia. Protokoły z Zebrań Zarządu SW AGH przechowywane są w siedzibie Stowarzyszenia lub w miejscu wskazanym przez Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków AGH, który w formie e-mailowej informuje o tym miejscu Zarząd SW AGH lub w inny sposób umożliwia do nich dostęp Członkom Zarządu SW AGH.
 9. Zarząd SW AGH może w formie Regulaminu Zarządu SW AGH doprecyzować zasady swojego funkcjonowania. Uchwała w tym przedmiocie wymaga większości 2/3 wszystkich członków Zarządu SW AGH.
 10. Uchwały Zarządu SW AGH są ważne bez względu na liczbę obecnych na prawidłowo zwołanym i przeprowadzonym Zebraniu Członków Zarządu SW AGH. Zapadają one bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub Regulamin Zarządu SW AGH stanowią inaczej.

§14

 

 1. Zarząd SW AGH prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd SW AGH kieruje pracami Stowarzyszenia w okresie Kadencji i realizuje cele statutowe Stowarzyszenia. Zarząd SW AGH kieruje bieżącą działalnością SW AGH zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd SW AGH programem i budżetem, realizuje uchwały i wytyczne Zjazdu Krajowego SW AGH oraz uchwały Zarządu SW AGH.
 3. W razie powstania w trakcie Kadencji Zarządu SW AGH wakatu do pełnienia funkcji Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków AGH, Zarząd SW AGH wybiera spośród swoich członków osobę na to stanowisko na okres do końca Kadencji Zarządu SW AGH.
 4. Członek Zarządu SW AGH może być w każdym czasie powołany uchwałą Zjazdu Krajowego SW AGH. Mandat Członka Zarządu SW AGH powołanego przed upływem danej Kadencji Zarządu SW AGH wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu SW AGH. Mandat ten wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu SW AGH. Członek Zarządu SW AGH może być w każdym czasie odwołany uchwałą Zjazdu Krajowego SW AGH.
 5. Członkiem Zarządu SW AGH nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH wraz z drugim Członkiem Zarządu SW AGH działający łącznie albo trzech Członków Zarządu SW AGH działających łącznie. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu SW AGH oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje Członek GKR wskazany w uchwale GKR lub pełnomocnik powołany uchwałą Zjazdu Krajowego SW AGH.
 7. Do kompetencji Zarządu SW AGH należy także w szczególności:
 • powoływanie i rozwiązywanie zespołów problemowych (stałych lub doraźnych) i ocena ich działalności;
 • przyjmowanie członków zwyczajnych w sytuacjach, o których mowa w §7 Statutu;
 • przyjmowanie członków wspierających Stowarzyszenia oraz współpraca z członkami wspierającymi;
 • powoływanie i rozwiązywanie Kół i Klubów Stowarzyszenia, a także nadzór nad ich działalnością;
 • określanie struktury i zasad działania Kół i Klubów Stowarzyszenia;
 • określanie corocznych planów działania Stowarzyszenia i budżetu Stowarzyszenia;
 • określanie średnioterminowych i długoterminowych planów działania Stowarzyszenia;
 • sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia i zamieszczanie ich na stronie internetowej Stowarzyszenia;
 • określanie wytycznych dla działalności Komisji Problemowych przy Zarządzie SW AGH, Kół i Klubów;
 • ustanawianie regulaminów wewnętrznych funkcjonowania Zarządu SW AGH i Komisji Problemowych przy Zarządzie SW AGH;
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
 • zwoływanie Zjazdów Krajowych SW AGH;
 • zarządzanie głosowań Delegatów na Zjazd Krajowy SW AGH w trybie korespondencyjnym, o którym mowa w §11 ust. 15 Statutu;
 • występowanie z wnioskami do Zjazdu Krajowego SW AGH o nadanie godności Członka Honorowego SW AGH lub Honorowego Prezesa SW AGH.
 • nadawanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH” na podstawie przyjętego przez Zarząd większością 2/3 głosów Regulaminu przyznawania odznak honorowych Stowarzyszenia Wychowanków AGH oraz praw i przywilejów z nich wynikających;
 • określanie formy współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o podobnym przedmiocie działalności i wartościach;
 • ustalanie wysokości i sposobu uiszczania składek członkowskich i wpisowego dla członków Stowarzyszenia, przy założeniu, że członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich;
 • udzielanie zgody na podejmowanie przez Stowarzyszenie i jego jednostki organizacyjne określonej działalności gospodarczej; nadzorowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz jego Kół i Klubów,
 • określanie wytycznych dla działalności gospodarczej Stowarzyszenia;
 • wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych;
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu oraz współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego swoich zadań;
 • zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz zawiadamianie o naruszeniu ochrony danych osobowych osoby, której dane dotyczą;
 • sprawowanie kontroli nad działalnością Stowarzyszenia;
 • nadzorowanie działalności Sekretariatu Stowarzyszenia;
 • uchwalanie Kodeksu Etyki Wychowanków AGH;
 • udzielanie zgody na uzyskanie osobowości prawnej przez jednostki organizacyjne Stowarzyszenia;
 • określanie kompetencji i zadań Komisji Problemowych przy Zarządzie SW AGH, przy uwzględnieniu §15 Statutu;
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych o działalności Stowarzyszenia oraz ich rozsyłanie do członków Stowarzyszenia, w szczególności w formie Newslettera;
 • realizacja Programu propagowania działalności Stowarzyszenia;
 • realizacja Planu wydawniczego Stowarzyszenia.
 1. Stowarzyszenie może utworzyć internetową platformę społecznościową, umożliwiającą członkom Stowarzyszenia umieszczanie informacji na temat wydarzeń integracyjnych, którymi mogliby być zainteresowani pozostali członkowie, a które spójne są z celami Stowarzyszenia.
 2. Przewodniczący Komisji Problemowych przy Zarządzie SW AGH, w przypadku zaproszenia ich przez Prezesa SW AGH na Zebranie Zarządu, zobowiązani są raportować Zarządowi SW AGH wyniki swojej pracy, w formie ustnej lub na piśmie, a także do udzielania Zarządowi SW AGH wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z ich działalnością.

§15

 

 1. Komisje Problemowe przy Zarządzie SW AGH (dalej jako: „Komisje”) są doradczymi jednostkami operacyjnymi, funkcjonującymi w ramach SW AGH. Wszystkie Komisje tworzą łącznie jednostkę doradczą Zarządu SW AGH – Radę SW AGH (dalej jako: „Rada SW AGH”), która wskazuje na kierunki działania Stowarzyszenia. Rada SW AGH to jednostka operacyjna o funkcji doradczej, działająca na podstawie Statutu SW AGH oraz zgodnie z postanowieniami wewnętrznego Regulaminu Rady SW AGH, uchwalanego przez nią i zatwierdzanego przez Główną Komisję Rewizyjną SW AGH, który określa jej kompetencje, tryb i sposób działania.
 2. Rada SW AGH liczy do 60 (sześćdziesiąt) powszechnie znanych w społeczności Wychowanków AGH osób, w szczególności wskazanych przez Zarząd Główny SW AGH: wyróżnionych godnością Honorowego Członka SW AGH oraz Rzeczników najbardziej aktywnych Kół SW AGH.
 3. Uchwały Rady SW AGH podejmowane są bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Rady. Głosowania Rady SW AGH w sprawach osobowych są tajne.
 4. Plenarne posiedzenia Rady SW AGH odbywają się co najmniej raz w roku, najlepiej podczas corocznej Konferencji Rzeczników Kół SW AGH.
 5. Na czele Rady SW AGH stoi Przewodniczący, którym jest urzędujący Rektor AGH. Przewodniczący SW AGH w kwestiach organizacyjnych korzysta ze wsparcia Sekretarza Rady SW AGH, wybieranego przez Zjazd Krajowy SW AGH spośród członków Stowarzyszenia.
 6. Najważniejsze zadania Rady SW AGH są następujące:
  • proponowanie Zarządowi SW AGH średnioterminowych i długoterminowych planów działalności;
  • określenie wytycznych dla działalności Komisji;
  • sprawowanie nadzoru nad działaniem Komisji.
 7. Zarząd SW AGH może powołać Komisje Problemowe, które będą miały za zadanie wsparcie merytoryczne Zarządu w realizacji zadań i celów statutowych Stowarzyszenia. Każda Komisja składa się z Członka Komisji, pełniącego funkcję Przewodniczącego danej Komisji oraz pozostałych Członków danej Komisji w liczbie od 2 do 6. Przewodniczący danej Komisji mianuje Wiceprzewodniczącego Komisji albo Wiceprzewodniczących Komisji, a także decyduje o pełnieniu pozostałych funkcji w ramach danej Komisji. Każdy Członek Zarządu SW AGH może być jednocześnie Członkiem dowolnej Komisji.
 8. Zasady funkcjonowania Komisji Problemowych ustala Zarząd SW AGH w uchwalonych regulaminach.

§16

 1. Główna Komisja Rewizyjna SW AGH (dalej jako: „GKR”) sprawuje stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działalności. GKR jest organem niezależnym od Zarządu SW AGH, a w celu wykonania swoich obowiązków GKR może badać wszystkie dokumenty Stowarzyszenia, żądać od Zarządu SW AGH i pracowników Stowarzyszenia sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Stowarzyszenia. GKR ma prawo do kontroli wszelkich dokumentów Stowarzyszenia, ma również prawo zwrócić się z zapytaniem do Zarządu SW AGH, który ma obowiązek udzielić niezwłocznie (jednakże nie później niż w ciągu 7 dni) wyczerpującej odpowiedzi.
 2. GKR nie ma prawa wydawania Zarządowi SW AGH wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
 3. Członek GKR:
  • nie może być równocześnie Członkiem Zarządu SW AGH, ani też nie może pozostawać z Członkiem Zarządu SW AGH w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z jakiegokolwiek tytułu;
  • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • nie otrzymuje za pełnienie swojej funkcji żadnego wynagrodzenia.
 4. GKR jest organem kolegialnym. Składa się z od 3 do 5 członków, wybieranych przez Zjazd Krajowy SW AGH. Członkostwa w GKR nie można łączyć z członkostwem w żadnym innym organie Stowarzyszenia. Główna Komisja Rewizyjna SW AGH na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego GKR, Wiceprzewodniczącego GKR oraz Sekretarza GKR.
 5. GKR może w formie Regulaminu GKR SW AGH doprecyzować zasady swojego funkcjonowania. Uchwała w tym przedmiocie wymaga większości 2/3 wszystkich członków GKR.
 6. Do kompetencji GKR należy także w szczególności:
  • kontrola działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i składu członkowskiego SW AGH,
  • zgłaszanie na Zebraniach Zarządu SW AGH i Posiedzeniach Komisji Problemowych przy Zarządzie SW AGH wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  • składanie na Zwyczajnym Zjeździe Krajowym SW AGH sprawozdania ze swojej działalności,
  • składanie wniosków na Zwyczajnym Zjeździe Krajowym SW AGH o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi SW AGH,
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością Komisji Rewizyjnych Kół,
  • zwracania się do organów Stowarzyszenia, Kół oraz Klubów, o złożenie pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
  • ustalanie Regulaminu GKR SW AGH i Regulaminu Komisji Rewizyjnych Kół lub Klubów.
 7. Przedstawiciel GKR może brać udział w Zebraniach Zarządu SW AGH i Posiedzeniach Komisji Problemowych przy Zarządzie SW AGH, bez konieczności otrzymania zaproszenia od organizatora. Zarząd SW AGH i Komisje Problemowe przy Zarządzie SW AGH zobowiązane są do informowania GKR o Zebraniach i Posiedzeniach.
 8. Uchwały GKR zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że Statut lub Regulamin GKR SW AGH stanowią inaczej.
 9. GKR wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Uchwała w tej sprawie wymaga większości 2/3, przy obecności co najmniej połowy członków GKR.
 10. Członkowie GKR SW AGH mogą uczestniczyć w posiedzeniach GKR oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu posiedzenia GKR. Członek Zarządu SW AGH i pracownik Stowarzyszenia nie mogą być pełnomocnikami na posiedzeniach GKR.
 11. GKR, gdy uzna to za właściwe, może wystąpić z wnioskiem do Prezesa SW AGH o zwołanie Zebrania Zarządu SW AGH, a do Zarządu SW AGH o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego SW AGH. Uchwała w tej sprawie wymaga większości 2/3, przy obecności co najmniej połowy członków GKR.

ROZDZIAŁ V

Koła i Kluby Stowarzyszenia

§17

 1. Zasadniczymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są Koła lub Kluby.
 2. Koła i Kluby mogą być tworzone w kraju i poza jego granicami, jeśli pozwalają na to przepisy danego kraju. Stowarzyszenie jest zorganizowane na zasadzie terytorialno-branżowej.
 3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Koła lub Klubu sprawuje Zarząd danego Koła lub Klubu.
 4. Koła lub Kluby mogą być organizowane jako:

1)    Koła zakładowe lub międzyzakładowe (regionalne),

2)    Koła rocznikowe (tworzone przez absolwentów określonego rocznika na konkretnym wydziale),

3)    Koła lub Kluby wspólnej aktywności w czasie studiów (Koła naukowe, grupy samorządowe itp.).

 1. Zarząd SW AGH powołuje Koła i Kluby na pisemny wniosek co najmniej 3 (trzech) członków zwyczajnych Stowarzyszenia, deklarujących chęć utworzenia Koła lub Klubu.
 2. Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH, gdy uzna to za uzasadnione może nominować członka zwyczajnego (za jego zgodą) na osobę odpowiedzialną za utworzenie i organizację Koła lub Klubu w danym zakładzie pracy lub regionie. Zarząd w drodze uchwały ustala zasady nagradzania aktywności takich członków, biorąc pod uwagę liczbę członków zrzeszonych w danym Kole lub Klubie oraz aktywność Koła lub Klubu.
 3. Organami Koła lub Klubu są:
 • Walne Zebranie Członków Koła lub Klubu (zwyczajne i nadzwyczajne),
 • Zarząd Koła lub Klubu,
 • Komisja Rewizyjna Koła lub Klubu.
 1. Kadencja władz Koła lub Klubu trwa 4 lata.
 2. Koło lub Klub może występować z pisemnym wnioskiem do Zarządu SW AGH o nadanie mu imienia. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie i wskazywać na związek proponowanego imienia z działalnością Koła lub Klubu.
 3. Koło lub Klub może występować z pisemnym wnioskiem do Zarządu SW AGH o zatwierdzenie Regulaminu funkcjonowania danego Koła lub Klubu. Wniosek jest składany do Zarządu SW AGH, który następnie uzgadnia z danym Kołem lub Klubem jego treść pod względem zgodności z niniejszym Statutem, innymi dokumentami korporacyjnymi i zasadami funkcjonowania Stowarzyszenia, a następnie podejmuje decyzję w przedmiocie jego zatwierdzenia.
 4. Zarząd SW AGH może udzielić Kołu lub Klubowi Stowarzyszenia zgody na uzyskanie osobowości prawnej w odpowiedzi na pisemny wniosek z uzasadnieniem. Po uzyskaniu takiej zgody Koło lub Klub występuje do Sądu Rejestrowego właściwego dla miejsca swojej siedziby z wnioskiem o zarejestrowanie. Koło lub Klub uzyskuje osobowość prawną z momentem dokonania wpisu przez Sąd Rejestrowy. Decyzję w sprawie wyrejestrowania danego Koła lub Klubu podejmuje Zarząd SW AGH.
 5. Wyrejestrowanie Koła lub Klubu może nastąpić z niżej wymienionych przyczyn:
 • Koło lub Klub przestało zrzeszać minimalna liczbę 7 członków zwyczajnych,
 • nastąpił podział lub połączenie Koła lub Klubu z innym Kołem lub Klubem,
 • z własnej inicjatywy.
 1. Zarząd SW AGH, dokonujący wyrejestrowania danego Koła lub Klubu, po stwierdzeniu faktu zakończenia jego działalności, wszczyna procedurę likwidacyjną, wyznaczając jednocześnie likwidatora, który po zaspokojeniu zobowiązań ciążących na tym Kole lub Klubie, pozostały po nim majątek przekazuje na rzecz Stowarzyszenia. Po zakończeniu tej procedury dane Koło lub Klub może nadal istnieć, na zasadach Koła lub Klubu nieposiadającego osobowości prawnej.
 2. Koło lub Klub, posiadające osobowość prawną, może prowadzić działalność gospodarczą z uwzględnieniem postanowień §5 ust. 2 i 4 Statutu. Zysk z prowadzonej działalności gospodarczej Koła lub Klubu w całości musi zostać przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia.
 3. W przypadku, gdy działalność Koła lub Klubu posiadającego osobowość prawną wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub Statutu, Zarząd SW AGH powołuje uchwałą Zarząd Komisaryczny Koła lub Klubu. Zarząd Komisaryczny powołuje się na czas niezbędny do usunięcia nieprawidłowości, jednak okres ten nie może być dłuższy niż trzy miesiące. Uchwała o powołaniu Zarządu Komisarycznego Koła lub Klubu wskazuje sposób reprezentacji terenowej jednostki organizacyjnej przez ten Zarząd Komisaryczny Koła (Klubu). Z dniem podjęcia uchwały o powołaniu Zarządu Komisarycznego Koła lub Klubu, członkowie Zarządu Koła lub Klubu zostają odwołani z mocy prawa. W terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, Zarząd SW AGH składa wniosek o wpis Zarządu Komisarycznego Koła lub Klubu do KRS. Po ustaniu przyczyny powołania lub po upływie okresu, na jaki Zarząd Komisaryczny Koła lub Klubu został ustanowiony, Zarząd SW AGH składa wniosek o jego wykreślenie z KRS.
 4. Zarząd SW AGH rozwiązuje Koło lub Klub:
  • nieprzejawiające działalności;
  • posiadające mniej niż 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
  • naruszające w sposób rażący zasady funkcjonowania Stowarzyszenia.
 5. W przypadkach, o których mowa powyżej, Zarząd SW AGH kieruje pisemne wezwanie do zaprzestania naruszania zasad funkcjonowania Stowarzyszenia (wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem, którego z powyższych punktów dotyczy naruszenie) na adres e-mailowy Koła lub Klubu, wyznaczając odpowiedni termin do podjęcia działalności lub zaniechania naruszenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zarząd proceduje w celu rozwiązania Koła lub Klubu.

§18

 1. Walne Zebranie Członków Koła lub Klubu zwołuje Zarząd Koła lub Klubu;
 • z własnej inicjatywy – przynajmniej raz w roku;
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła lub Klubu, w terminie 3 tygodni od złożenia stosownego wniosku Zarządowi Koła lub Klubu;
 • na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Koła, w terminie 3 tygodni od złożenia stosownego wniosku Zarządowi Koła lub Klubu.
 1. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków Koła lub Klubu jest Zebraniem Zwyczajnym (sprawozdawczo-wyborczym), powinno być zwołane nie później niż w ciągu 2 miesięcy przed upływem Kadencji, a o jego terminie, miejscu i porządku obrad, Członkowie Koła lub Klubu powinni zostać powiadomieni e-mailowo z co najmniej 14-to dniowym wyprzedzeniem. Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła lub Klubu podejmowane są przez członków Koła lub Klubu.
 2. Dyskusje i głosowania w sprawach należących do kompetencji Zebrania Członków Koła lub Klubu mogą odbywać się przy wykorzystaniu współczesnych środków łączności (sieć Internet, poczta, wiadomości SMS, fax, wiadomości mailowe, blockchain-based system itp.), bez konieczności zwoływania posiedzenia Zebrania Członków Koła lub Klubu. Głosowania przeprowadzane drogą korespondencyjną mogą być zarówno tajne, jak i jawne. Decyzję w sprawie wykorzystania odpowiedniego środka łączności (programu komputerowego) do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego podejmuje Zarząd Koła lub Klubu.
 3. W posiedzeniach Walnego Zebrania Członków Koła lub Klubu z głosem doradczym mogą także uczestniczyć:
 • zaproszeni przez Zarząd Koła lub Klubu goście;
 • członkowie organów Stowarzyszenia;
 • członkowie honorowi Stowarzyszenia;
 • członkowie wspierający lub ich przedstawiciele;
 • Przewodniczący Komisji Problemowych przy Zarządzie SW AGH; jeżeli nie są członkami danego Koła lub Klubu.
 1. Walne Zebranie Członków Koła lub Klubu jest ważne bez względu na liczbę członków, obecnych na prawidłowo zwołanym i przeprowadzonym Walnym Zebraniu Członków Koła lub Klubu. Członkowie Koła lub Klubu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zebrania Koła lub Klubu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu posiedzenia Walnego Zebrania Koła lub Klubu. Członek Zarządu Koła lub Klubu i pracownik Koła nie mogą być pełnomocnikami na posiedzeniach Walnego Zebrania Koła lub Klubu.
 2. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów uczestniczących w głosowaniu członków Koła lub Klubu.
 3. Podczas Zwyczajnego (sprawozdawczo-wyborczego) Walnego Zebrania Koła lub Klubu Członkowie Koła lub Klubu wybierają ze swego grona:
  • Prezesa Zarządu Koła lub Klubu, któremu zgodnie z tradycją przysługuje tytuł „Rzecznika Koła” („Rzecznika Klubu”), a następnie pozostałych członków Zarządu Koła lub Klubu w liczbie ustalonej przez zebranych (nie większej niż 5). Zarząd Koła lub Klubu na pierwszym zebraniu ustala strukturę Zarządu i wybiera ze swego grona jego członków. W Zarządzie Koła lub Klubu mogą być powołani: wiceprezes, sekretarz i skarbnik.
  • Członków Komisji Rewizyjnej Koła lub Klubu, w liczbie ustalonej przez zebranych (od 3 do 5). Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła lub Klubu na pierwszym zebraniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  • Delegatów na Zjazd Krajowy, na zasadach określonych w §12 ust. 3 Statutu.
 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła lub Klubu należy:
 • rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła lub Klubu,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła lub Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła lub Klubu;
 • uchwalanie rocznych i długoterminowych planów pracy Koła lub Klubu;
 • uchwalanie rocznych i długoterminowych budżetów Koła lub Klubu;
 • podejmowanie decyzji w sprawie wystąpienia przez Koło lub Klub z wnioskiem o uzyskanie osobowości prawnej,
 • uchwalanie regulaminów wewnętrznych Koła lub Klubu, celem przedstawienia przez Zarząd Koła lub Klubu do zatwierdzenia przez Zarząd SW AGH;
 • podejmowanie decyzji o podjęciu przez Koło lub Klub działalności gospodarczej, na zasadach określonych w niniejszym Statucie;
 • podejmowanie innych uchwał w celu ukształtowania aktywności Koła lub Klubu, w ramach zasad i celów Stowarzyszenia.
 1. Zarząd Koła lub Klubu prowadzi sprawy Koła lub Klubu i reprezentuje Koło lub Klub na zewnątrz.
 2. Zarząd Koła lub Klubu kieruje pracami Koła lub Klubu w okresie Kadencji i realizuje cele statutowe Stowarzyszenia.
 3. W razie powstania w trakcie Kadencji Zarządu Koła lub Klubu wakatu do pełnienia funkcji Rzecznika Koła lub Klubu, Zarząd Koła lub Klubu wybiera spośród swoich członków osobę na to stanowisko na okres do końca Kadencji Zarządu Koła lub Klubu.
 4. Mandat Członka Zarządu Koła lub Klubu, powołanego przed upływem danej Kadencji Zarządu Koła lub Klubu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu Koła lub Klubu. Wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu Koła lub Klubu. Członek Zarządu Koła lub Klubu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zebrania Członków Koła lub Klubu.
 5. Oświadczenia w imieniu Koła lub Klubu składa Rzecznik Koła lub Klubu. W umowach między Kołem a Członkiem Zarządu Koła lub Klubu oraz w sporach z nim, Koło lub Klub reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej Koła lub Klubu wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej Koła lub Klubu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków Koła lub Klubu.
 6. Do kompetencji Zarządu Koła lub Klubu należy także w szczególności:
  • przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
  • współpraca z członkami wspierającymi;
  • wnioskowanie do Zarządu SW AGH w sprawie nadania wyróżnień honorowych;
  • zwoływanie Walnego Zebrania Członków Koła lub Klubu i przygotowywanie na nie sprawozdań z działalności Zarządu Koła lub Klubu i z realizacji planu pracy Koła lub Klubu.
 7. Obowiązkiem Koła lub Klubu jest aktywność co najmniej na jednym serwisie społecznościowym, w szczególności poprzez utworzenie dedykowanej dla Koła lub Klubu grupy na danym serwisie oraz jej wykorzystanie dla swej działalności. Zarząd SW AGH w formie Regulaminu obecności Stowarzyszenia w sieciach społecznościowych ustala zasady realizacji takich aktywności, w szczególności poprzez wybór serwisu internetowego, na którym będą realizowane.
 8. Komisja Rewizyjna Koła lub Klubu sprawuje stały nadzór nad działalnością Koła lub Klubu we wszystkich dziedzinach jego działalności. Komisja Rewizyjna Koła lub Klubu jest organem niezależnym od Zarządu Koła lub Klubu. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna Koła lub Klubu może badać wszystkie dokumenty Koła lub Klubu, żądać od Zarządu Koła lub Klubu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, a także dokonywać rewizji stanu majątku Koła lub Klubu.
 9. Komisja Rewizyjna Koła lub Klubu nie ma prawa wydawania Zarządowi Koła lub Klubu wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Koła lub Klubu.
 10. Członek Komisji Rewizyjnej Koła lub Klubu:
 • nie może być równocześnie Członkiem Zarządu Koła lub Klubu, ani też nie może pozostawać z Członkiem Zarządu Koła lub Klubu w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z jakiegokolwiek tytułu;
 • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nie otrzymuje za pełnienie swojej funkcji żadnego wynagrodzenia.
 1. Komisja Rewizyjna Koła lub Klubu może w formie Regulaminu Komisji Rewizyjnej Koła lub Klubu doprecyzować zasady swojego funkcjonowania. Regulamin Komisji Rewizyjnej Koła lub Klubu dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez GKR.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła lub Klubu należy w szczególności:
  • nadzorowanie działalności Koła, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  • uczestniczenie (zabieranie głosu, składanie wniosków dotyczących działalności Koła lub Klubu oraz udział w dyskusji) w posiedzeniach Zarządu Koła lub Klubu ;
  • składanie na Zwyczajnym (sprawozdawczo-wyborczym) Walnym Zebraniu Członków Koła lub Klubu sprawozdania ze swojej działalności;
  • wnioskowanie na Zwyczajnym (sprawozdawczo-wyborczym) Walnym Zebraniu Członków Koła lub Klubu o udzielenie Zarządowi Koła lub Klubu absolutorium,
  • wnioskowanie do Zarządu Koła lub Klubu o zwołanie Walnego Zebrania Członków Koła lub Klubu.
 3. Co najmniej raz w roku Stowarzyszenie organizuje Konferencję Rzeczników Kół SW AGH, na którą oprócz Rzeczników Kół lub Klubów zapraszani są także członkowie organów Stowarzyszenia oraz inni goście – stosownie do tematyki Konferencji. Celem Konferencji Rzeczników Kół SW AGH jest dyskusja nad kierunkami rozwoju SW AGH, prezentacja działalności poszczególnych Kół lub Klubów, a także dalsza integracja członków Stowarzyszenia. Temat przewodni dorocznej Konferencji Rzeczników Kół SW AGH określany jest przez Zarząd SW AGH.

ROZDZIAŁ VI

Majątek, fundusze i rachunkowość Stowarzyszenia

§19

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
 • nieruchomości,
 • ruchomości,
 •  
 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  • wpisowe i składki członkowskie,
  • dotacje, subwencje, darowizny, nagrody, spadki i zapisy pochodzące od osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych,
  • dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
  • dochody z wydawnictw,
  • dochody ze zbiórek publicznych i aukcji.
 2. Wszelkie decyzje dotyczące przyjmowania dotacji, spadków, zapisów i darowizn podejmuje Zarząd SW AGH lub, z jego upoważnienia, Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH.
 3. Stowarzyszenie nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych), bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

 

§20

 1. Stowarzyszenie poza działalnością odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej i wszelkie inne uzyskane fundusze Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie są przeznaczane do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
 2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami, uzyskiwaną w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego, Stowarzyszenie przeznacza w całości na działalność pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów prawa. Formę i tryb prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczość określa Zarząd SW AGH.
 4. Każda władza wykonawcza Koła lub Klubu posiadającego osobowość prawną, jest dysponentem majątku danej jednostki organizacyjnej i na niej spoczywa obowiązek prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i regulacją niniejszego Statutu.
 5. Koło lub Klub nieposiadający osobowości prawnej, po uzyskaniu zgody Zarządu SW AGH, może prowadzić rozliczenia finansowe na zasadzie wyodrębnionej księgowości. Udzielenie takiej zgody nie zwalnia Zarządu SW AGH z odpowiedzialności za całokształt prowadzonej przez dane Koło lub Klub działalności finansowej.

§21

 

 1. Ze względu na prowadzenie przez Stowarzyszenie działalności pożytku publicznego zabrania się:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej jako: „Osoby bliskie”);
 • przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 • wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VII

Inne postanowienia

§22

 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o formie pisemnej, rozumie się przez to także formę e-mailową. Adres e-mailowy Stowarzyszenia jest następujący: swagh@agh.edu.pl. Członek Stowarzyszenia, który wyraża zgodę na wysyłanie drogą elektroniczną zaproszeń na posiedzenia organów oraz wszelkiej komunikacji dotyczącej Stowarzyszenia, jak również na korespondencję mailową dotyczącą spraw SW AGH, podaje pisemnie adres mailowy w tym celu. Formularz wzoru oświadczenia o takiej zgodzie Zarząd umieszcza na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 2. Lista adresów poczty elektronicznej (e-mail) członków Stowarzyszenia i jego organów, znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia i sporządzana jest w oparciu o ich pisemne oświadczenia, składane Stowarzyszeniu wraz z Deklaracją Członkowską i oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów statutowych Stowarzyszenia. Zmiana oficjalnego adresu mailowego do komunikacji ze Stowarzyszeniem może także nastąpić z wykorzystaniem formy e-mailowej.
 3. Stowarzyszenie we współpracy z Uczelnią podejmuje wszelkie dostępne środki faktyczne i prawne w celu ochrony danych osobowych członków Stowarzyszenia.
 4. W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszego Statutu przyjmuje się, że Statut obowiązuje jako całość, zaś w miejsce postanowienia uznanego za nieważne wchodzi postanowienie ważne, o treści jak najbardziej zbliżonej do postanowienia uznanego za nieważne.