Bieżąca działalność

Pierwsze Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Wychowanków AGH

21.04.2022 r.

Protokół nr 1/2022

1. Obecni wg załączonej lisy.(Zał. 1.)

Obecnych 32 osoby przy zaproszonych 47 osób (68 %)

2. Program posiedzenia.

 1. Powitanie przybyłych .
 2. Zatwierdzenie porządku obrad Rady
 3. Krótka informacja o  wprowadzonych zmianach w Stowarzyszeniu i koncepcji funkcjonowania Rady Stowarzyszenia (prof. Piotr Czaja).
 4. Prezentacja projektu regulaminu Rady SW AGH.
 5. Dyskusja oraz uchwalenie „Regulaminu funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Wychowanków AGH
 6. Ustalenia dotyczące  Wice przewodniczących Rady.
 7. Informacja  o  pracy w  Zespołach  Problemowych (komisjach)  działających  przy Zarządzie SW.
 8. Ustalenie spraw technicznych funkcjonowania  Rady:
  • częstość i  terminy spotkań,
  • sprawy komunikacji.
 9. Wolne wnioski i wypowiedzi.
 10. Zamknięcie posiedzenia Rady.

3.    Przebieg posiedzenia

3.1. Wprowadzenie
Wprowadzenia dokonał Prezes Stowarzyszenia prof. Piotr Czaja informując o powstaniu tego gremium oraz o powierzeniu jego przewodnictwa urzędującemu Rektorowi AGH prof. Jerzemu lisowi, którego powitał i przekazał prowadzenia.

3.2. Powitanie przybyłych

Prof. J. Lis powitał uczestników spotkania wymieniając z nazwiska prof. T Słomkę (byłego rektora)  oraz pozostałych uczestników informując jednocześni o strukturze personalnej Rady.

W skład Rady wchodzą:

 • Wszyscy Honorowi członkowie Stowarzyszenia (26 osób)
 • Rzecznicy wyróżniających się aktywnością Kół terenowych,
 • Wychowankowie – przedsiębiorcy – aktywni we współpracy z uczelnią
 • Przedstawiciele  związków zawodowych w AGH i osoby zajmujące się sprawami pracowniczymi i emerytami.

3.3.    Po powitaniu  zebrani formalnie zatwierdzili w głosowaniu jawnym proponowany porządek zebrania. Program Rady zatwierdzono jednomyślnie.

3.4.    Krótka informacja o wprowadzonych zmianach w Stowarzyszeniu i koncepcji funkcjonowania Rady Stowarzyszenia. Prezes SW prof. Piotr Czaja przedstawił:

 • Informacje o historycznej i obecnej strukturze Stowarzyszenia po przyjęciu nowego statutu w roku 2020.
 • Struktura Rady i najważniejsze jej funkcje.
 • Najważniejsze plany  SW AGH na najbliższe lata.
 • Oczekiwania Zarządu SW względem Rady.

3.5. Prezentacja projektu regulaminu Rady SW AGH

a)    Sekretarz Rady prof. M. Karbowniczek przedstawił projekt regulaminu funkcjonowania Rady zaproponowany przez Zarząd SW dokonując na bieżąco korekty i zmian w jego tekście na podstawie prowadzonej dyskusji.

b)    Ostatecznie uzgodnioną z zebranymi  treść regulaminu poddano pod głosowanie, w wyniku którego został on przyjęty jednomyślnie. Tekst regulaminu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

3.6. Ustalenia dotyczące  Wiceprzewodniczących Rady.

a)    Po krótkiej dyskusji, w której udział wzięli między innymi, przewodniczący Rady prof. Jerzy Lis, oraz kilku członków rady przyjęto zapis w regulaminie, że wiceprzewodniczących zarówno liczbę jak też konkretne osoby zaproponuje i uzgodni z Radą jej przewodniczący.

b) Pierwszym uzgodnionym wiceprzewodniczącym został obecny na obradach były Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka.

3.7. Informacja  o  pracy w  zespołach  problemowych (komisjach)  działających  przy Zarządzie SW.

a)    Prezes SW AGH prof. Piotr Czaja zaprezentował 9 powołanych przez Zarząd zespołłów problemowych (Komisji).

b)    Prezes zasugerował, aby chętni członkowie Rady dobrowolnie zgłosili akces do współpracy z poszczególnymi komisjami. Chętni do wsól pracy zostali poproszeni o  wypełnieni  załączonej w materiałach deklaracji.

c)    Zebrani wyrazili aprobatę dla takiego rozwiązania. Deklaracje wypełniło 19 członków rady wskazując wolę pracy we wszystkich komisjach.

Komisja problemowaLiczba osób wyrażających wolę współpracy
 1. Komisja Strategii i Rozwoju  SW6
2. Komisja Organizacyjna3
3.  Zespół  redakcyjny „VIVAT AKADEMIA”2
4. Komisja  Sportu Turystyki i Rekreacji4
5. Komisja  Socjalna „Akcja Zapomóg SW”6
 6. Komisja  ds. kontaktu z Kołami Terenowymi1
6. Komisja organizacji  wydarzeń okolicznościowych3
7.  Komisja  Wydawnicza1
8. Komisja  odznaczeń i wyróżnień w SW AGH4
9. Forum Firm rodzinnych rodem z AGH1

3.8. Ustalenie spraw technicznych funkcjonowania  Rady.

a)    Częstość i  terminy spotkań Rady: Prezes SW AGH zasugerował, aby spotkania Rady odbywały się dwa razy w roku przy okazji innych wydarzeń jak spotkanie świąteczne, koncert noworoczny, czy inne uroczystości.

 • Przyjęto zasadę, że spotkanie wiosenne odbywać się będzie zawsze w pierwszy czwartek wypadający w kwietniu po świętach[1] Wielkanocnych o godz. 10.00.
 • Spotkanie jesienne lub zimowe odbywać się będzie w terminie wybranym przez Przewodniczącego Rady.

b)   Sprawy komunikacji:
Przyjęto zasadę, że wszystkie informacje i materiały będą dostarczane do członków Rady w formie elektronicznej. Dodatkowe informacje mogą być przesyłane w postaci SMS-ow lub w rozmowach telefonicznych.

3.9. Wolne wnioski i wypowiedzi.

a)   W ramach wolnych wniosków wystąpiła delegacja koła Trybunalskiego (mgr Antoni Michalak i mgr Bolesław Herudziński), która podziękowała za zaproszenie do pracy w Radzie oraz przekazała pamiątkowe dyplomy.

b)   Prof. Piotr Czaja podziękował wszystkim zebranym, a szczególnie JM rektorowi prof. Jerzemu Lisowi za prowadzenie posiedzenia oraz sekretarzowi prof. Mirosławowi Karbowniczkowi.

3.10. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Dziękując zebranym za podjęcie pracy w Radzie i udział w pierwszym jej posiedzeniu przewodniczący zamkną posiedzenie.

Protokół sporządził:
Sekretarz Rady: prof. Mirosław Karbowniczek

Prezes SW AGH: prof. Piotr Czaja

Kraków, dn. 23.04.2022 r.


[1] Wielkanoc Jest świętem ruchomym i może wypaść najwcześniej 22 marca, wtedy spotkanie odbędzie się w pierwszy czwartek w kwietniu.  Wymóg związany jest z obowiązkiem przygotowania sprawozdania finansowego do 31 marca każdego roku.