Wiosenne spotkanie Rady Stowarzyszenia

Zgodnie z przyjętym harmonogramem w dniu 4 kwietnia 20234 roku czyli w pierwszy czwartek po świętach Wielkanocnych odbyło się wiosenne Spotkanie Rady Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Spotkanie – podobnie jak w roku ubiegłym miało charakter wyjazdowy, a gospodarzem była Kopalnia Wapienia „Czatkowice” w Krzeszowicach. Do udziału w spotkaniu zgłosiła się standardowa liczba członków Rady – 35  osób, w tym dwóch byłych rektorów (Prof. A. Tajduś i prof. T. Słomka), trzech byłych prorektorów (prof. S. Mitkowski, prof. B. Barchański i prof. M. Karbowniczek).

Podczas podróży do Czatkowic Członkowie Rady wysłuchali sprawozdania Zarządu SW z działalności w roku 2023. Sprawozdanie – zwłaszcza jego część finansowa podlega zatwierdzeniu przez Zarząd i przesłaniu droga elektroniczną do Krajowej Administracji Skarbowej do dnia 31 marca każdego roku. Sprawozdanie to musi być opatrzone podpisami elektronicznymi lub podpisami  zaufanymi. Sprawozdanie to zostało przekazane w wymaganym terminie, a jego kształt i wynik finansowy został omówiony na tym posiedzeniu. Członkowie Rady Stowarzyszenia nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania. W części merytorycznej sprawozdania prezes SW AGH prof. Piotr Czaja omówił najważniejsze zrealizowane cele i przedstawił plan na najbliższy okres sięgając do roku 2025, w którym przypada 80-lat pracy Stowarzyszenia. Zostało już opracowane logo jubileuszu i zaprezentowano je na wydanej w marcu 2024 publikacji Stowarzyszenia zatytułowanej  „Górnictwa zdrojowiskowe”, opracowanej przez dr inż. Danutę Reśko.

W Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. gości przywitali członkowie  zarządu z Panem Prezesem Pawłem Dankiem na czele. Ze strony Kopalni w spotkaniu uczestniczyli także: Dyrektor Techniczny mgr inż. Grzegorz Skotniczny, Specjalista ds. Promocji i Komunikacji Pani Justyna Kłeczek, oraz Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska Pani mgr inż. Agnieszka Pawłowska.

Przemówienie Prezesa Pawła Danka

Na wstępie do spotkania w Kopalni prezes Stowarzyszenia prof. Piotr Czaja wrócił wspomnieniami  do wydarzeń sprzed 62 lat, kiedy jako uczeń krakowskiego Technikum Górnictwa Odkrywkowego wspólnie z innym członkiem Rady inż. Józefem Limanówką  przez cały rok realizowali w tym zakładzie część praktyczną  programu nauczania tej szkoły.

W części technicznej spotkania Rada zapoznała się z historią i funkcjonowaniem Kopalni Wapienia Czatkowice, która działając od 1942 roku prowadzona lub konsultowana była przez wychowanków AGH. Ze względu na drastyczne zmniejszenie aktywności metalurgicznej polskich hut żelaza, Kopalnia Czatkowice przestała dostarczać wapień do wytopu surówki i groziło jej zamknięcie. Bardzo odważne i nowatorskie podejście do tematu między innymi dr inż. Czesława Kotowskiego zmieniło całkowicie profil kopalni, która stała się częścią koncernu „Tauron” produkując między innymi sorbenty do eliminacji związków siarki z gazów spalinowych z kotłów opalanych paliwami zasiarczonymi.

Prezes Zarządu Kopalni Czatkowice w latach 1979 -2011 r.  dr inż. Czesław Kotowski.

Sukcesem kopalni jest nowa koncesja do roku 2060 i kilkanaście nowych produktów poszukiwanych na rynku w tym:

 • Produkty mielone:
  • Sorbenty do odsiarczania spalin – Skycal,
  • Produkty do chemii budowlanej – Budocal,
  • Produkty do produkcji betonu – Betoncal,
  • Produkty do mas bitumicznych – Bitumcal,
  • Kreda pastewna – Animacal,
  • Środek wapnujący – Gruntcal,
  • Wypełniacze – Technocal,
  • Pył przeciwwybuchowy,
 • Kruszywa łamane: grysy, mieszanka 0 – 4 mm, 0-31,5 mm, 0–63 mm, tłuczeń drogowy,
 • Kamień wapienny[3]

Po prezentacji zakładu i dyskusji goście udali się autokarem na punkt widokowy obecnie pracującej odkrywki.

Widok na odkrywkę z punktu widokowego

Wrażenie zrobiła sama odkrywka ale także wielkie przegubowe wozidła przemysłowe transportujące kamień z odkrywki do zakładu przeróbczego, które skutecznie wyparły stosowane kiedyś na polskich odkrywkach białoruskie Biełazy.

Ładowanie urobku na wozidło przemysłowe Volvo.

Po wizycie na odkrywce przy smacznym poczęstunku każdy z uczestników spotkania otrzymał książkę „Kopalnia Wapienia „Czatkowice” w  Krzeszowicach” opracowaną przez pracowników kopalni pod redakcją Czesława Kotowskiego.

Druga część spotkania – to zwiedzanie usytuowanego po sąsiedzku karmelitańskiego zespołu klasztornego w Czernej. Klasztor wzniesiony na początku XVII wieku jest zaliczany do pereł architektonicznych budownictwa sakralnego. W klasztorze mieszkał późniejszy święty kościoła Katolickiego Rafał Kalinowski, któremu poświęcono jedną z kaplic klasztoru. Przeorem klasztoru jest młody energiczny Ojciec Kazimierz Franczak – rodem z Tymbarku, który osobiście spotkał się z uczestnikami posiedzenia w tym z byłym rektorem AGH prof. Antonim Tajdusiem – także z Tymbarku i prof. Piotrem Czają – obecnym prezesem SW AGH – również pochodzącym z Ziemi Limanowskiej.

Klasztor leży na przeciwległym wzgórzu kopalni Czatkowice i w przeszłości mocno wpływał na warunki funkcjonowania kopalni przez ograniczanie wielkości ładunków wybuchowych przy urabianiu złoża. Przez cały okres funkcjonowania Kopalni  Wapienia „Czatkowice” konieczna była współpraca władz Kopalni z władzami Klasztoru oraz Wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Oprócz najważniejszych obiektów klasztoru i plenerowej drogi krzyżowej najciekawszą perełką zespołu klasztornego jest muzeum.

Nowe muzeum nie jest klasycznym zbiorem kolekcji eksponatów. Zaprojektowane zostało przez Barbarę i Jarosława Kłaputów – autorów najlepszych realizacji muzealnych ostatnich lat – jako muzeum narracyjne, opowiada historię i odwołuje się do uczuć. Porusza obrazem i dźwiękiem, zmusza do myślenia, angażuje. Światło, kolor, rozmaitość materiałów i technik plastycznych budują klimat wystawy.

Po zwiedzeniu muzeum i samodzielnym zwiedzaniu niektórych obiektów uczestnicy udali się w drogę powrotną do Krakowa.

Kolejne posiedzenie Rady planowane jest w miesiącu listopadzie lub grudniu. Członków rady już dzisiaj zapraszamy.


Zdjęcia z wyjazdowego posiedzenia RADY SW AGH