O Nas

Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica powstało dzięki usilnym staraniom wielu absolwentów Akademii Górniczej w Krakowie, którzy kończyli studia przed 1939 rokiem. Przetrwali trudny okres wojenny 1939–1945 i ofiarnie podjęli ciężar odbudowy zniszczonego w Polsce górnictwa i hutnictwa, a więc po części także własnego warsztatu pracy, do czego przygotowała ich nadzwyczaj starannie Akademia Górnicza w Krakowie.

Uczelnia rozwinęła w swoich wychowankach zmysł koleżeństwa, pielęgnowania wzajemnych więzów przyjaźni i braterstwa oraz przywiązania do źródeł przekazywanej wiedzy i szafarzy tajników warsztatu zawodowego i naukowego. Wartości te zostały poddane ostrej próbie w latach 1944–1945, a więc w okresie, kiedy uczelnia potrzebowała pomocy materialnej, fizycznej oraz mocnego wsparcia. Wychowankowie Akademii Górniczej wymęczeni i utrudzeni zdarzeniami wojennymi, dążyli do wzajemnego zbliżenia i odzyskania dawnych więzi przyjaźni i koleżeństwa. Dążeniom tym wyszło naprzeciw Stowarzyszenie Asystentów AG, które wsparło ogół oczekiwań i zorganizowało pierwszy zjazd wychowanków uczelni bardzo wcześnie, bo już pod koniec 1945 roku. W ten nurt ogólnych dążeń, włączyli się także profesorowie i kadra nauczająca uczelni z rektorem prof. Walerym Goetlem, co znacznie ułatwiło poczynienie pierwszych kroków organizacyjnych i w efekcie doprowadziło do ukonstytuowania Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczej. Kadra dydaktyczno-naukowa była odtąd stale silnym wsparciem dla organizacji wychowanków AG. Jej wpływ i udział w strukturach organizacyjnych stowarzyszenia dotyczy całej historii 75-lecia SW AGH. Profesorowie uczelni pełnili zawsze wybieralną funkcję przewodniczących stowarzyszenia, a obecnie prezesów. Zasiadali obok wychowanków w gronie członków zarządu, pełnili także ważne funkcje w składzie przeróżnych komisji statutowych. Dowodzi to ogromnego zaufania członków stowarzyszenia do swoich wychowawców i nauczycieli zawodu, a także przedstawicieli nauki, którzy osiągali wielokroć szczyty wiedzy i byli powodem do dumy dla całej społeczności wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej.

Stały i systematyczny rozwój, Stowarzyszenie Wychowanków AGH zawdzięcza ofiarności i bezinteresownemu zaangażowaniu swoich członków, którzy nigdy nie szczędzili czasu i wysiłku dla dobra ogółu, zwłaszcza dla rozwoju macierzystej uczelni i całej rzeszy wychowanków AGH. Rozwój SW AGH zaznaczył się głównie w formie stałego przyrostu liczby członków, a także powiększania liczby kół terenowych i regionalnych, które rozmieszczone są na całym obszarze Polski.

Wrażliwość na kolegów i ich rodzin zaowocowała ustanowieniem specjalnej akcji pomocy dla wdów i sierot po zmarłych kolegach i członkach stowarzyszenia. Akcja ta przetrwała nieprzerwanie przez 75 lat i działa w oparciu o fundusze gromadzone z dobrowolnych składek swoich członków. Stowarzyszenie włączyło się aktywnie w nurt propagowania wiedzy i osiągnięć naukowych wychowanków uczelni i jej kadr naukowo-dydaktycznych poprzez przeszło 40-letnią organizację sesji naukowych AGH i zjazdów naukowych wychowanków uczelni. Do stałej troski należała zawsze dbałość o pielęgnowanie tradycji związanych z losami uczelni i historią zawodów uprawianych przez wychowanków AGH. Tradycje pielęgnowane w uczelni pozostają wprawdzie niezmienne, ale ewolucji i unowocześnianiu podlegają kierunki i specjalności naukowe rozwijane i uprawiane przez zespoły dydaktyczno-naukowe na wielu wydziałach. Pojawiają się obecnie zupełnie nowe i nowoczesne kierunki wykraczające daleko poza zakres górnictwa, hutnictwa i przetwarzania surowców. Uczelnia kształci i wychowuje w związku z tym zupełnie inny typ absolwenta – wychowanka o obliczu dostosowanym do potrzeb nowoczesnej, europejskiej i światowej gospodarki. Niezmienne w tym pędzie do nowoczesności pozostają jedynie więzi koleżeństwa i wzajemnej przyjaźni wyniesione z uczelni, które pozostają trwałe w dalszym życiu zawodowym.

Dlatego w działalności Stowarzyszenia Wychowanków AGH ogromną rolę spełniają nadal spotkania wychowanków oraz zjazdy koleżeńskie członków SW AGH organizowane z okazji jubileuszów, przypadających rocznic i okazji świątecznych. Wielkim zainteresowaniem cieszą się spotkania jubileuszowe organizowane z okazji odnowienia immatrykulacji po 50 latach od rozpoczęcia studiów w AGH. Uczestniczą w nich wychowankowie wszystkich wydziałów, które osiągnęły już „złoty wiek” i mogą obdarzyć swoich absolwentów specjalnym indeksem powtórnej immatrykulacji w obecności rektora i władz uczelni.

Dzieje SW AGH powiązane ściśle od swego początku przez całe 75 lat z losami uczelni, miały także swoje kronikarskie zapiski i notowania w formie publikacyjnej. Dla oceny i opisu osiągniętego dorobku służyła działalność publikacyjna SW AGH, prowadzona w sposób systematyczny bądź w formie biuletynów, bądź też w postaci kronikarskiej. Pod firmą stowarzyszenia drukowane są także różnorodne wydawnictwa o charakterze biograficznym, organizacyjnym czy okolicznościowym związane z AGH bądź z SW AGH.

SW AGH z natury swojej organizacji objąć powinno wszystkich kolegów, zwłaszcza młodszych, wchodzących w nasze szeregi po ukończeniu studiów. Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do kolegów z apelem, ażeby przez złożenie deklaracji stali się rzeczywistymi członkami naszego Stowarzyszenia”.