Regulamin Rady SW AGH

Regulamin Rady Stowarzyszenia Wychowanków AGH

I. Postanowienia ogólne

 1. Rada Stowarzyszenia jest honorowym gremium doradczym opiniującym pracę Stowarzyszenia Wychowanków AGH.
 2. Do zadań i kompetencji Rady Stowarzyszenia należą obowiązki wskazane w § 15 statutu Stowarzyszenia, w tym w szczególności:

a) proponowanie Zarządowi SW AGH celów i planów działania,

b) określania wytycznych dla działalności Zarządu Stowarzyszenia,

c) sprawowanie nadzoru nad działaniem komisji problemowych,

d) opiniowanie wniosków dotyczących strategii rozwoju Stowarzyszenia,

e) opiniowanie innych spraw wskazanych przez Zarząd Stowarzyszenia.

3. Rada Stowarzyszenia składa się z grupy do 60 członków Stowarzyszenia, którą stanowią:

a) przewodniczący Rady, którym jest urzędujący rektor AGH,

b) sekretarz wybrany przez Zjazd Krajowy SW na kadencję trwającą 4 lata,

c) automatycznie wszyscy Honorowi Członkowie Stowarzyszenia, Wychowanków, jeśli potwierdzą wolę współpracy z Radą,

d) przewodniczący komisji problemowych ustanowionych i powołanych przez Zarząd Stowarzyszenia,

e) wskazani przez Zarząd rzecznicy aktywnych kół Stowarzyszenia,

f) inni nobilitowani członkowie Stowarzyszenia zaproszeni przez Zarząd, jeśli wyrażą wolę współpracy z radą.

4. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały być członkami z różnych powodów, lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Stowarzyszenia, przy czym kandydatów do Rady wskazuje Zarząd SW.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Stowarzyszenia.

6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) śmierci członka.

7. Nie można łączyć członkostwa w radzie z członkostwem w Komisji Rewizyjnej SW AGH.

II. Tryb działania Rady

 1. Wiceprzewodniczących Rady powołuje Przewodniczący Rady.
 2. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 3. Radę zwołuje Przewodniczący Rady.
 4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.
 5. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub wiceprzewodniczący. 
 6. Głosowania Rady są jawne z wyjątkiem głosowań dotyczących spraw personalnych.
 7. Posiedzenia Rady są protokołowane i podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza.
 8. Oryginały protokołów z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Stowarzyszenia.
 9. Sprawy administracyjne Rady prowadzi sekretariat Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

III. Postanowienia końcowe

 1. Zarząd SW AGH zobowiązany jest zapewnić Radzie niezbędne warunki do wykonywania swoich obowiązków.
 2. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie Rada Stowarzyszenia kieruje się postanowieniami statutu bądź powszechnie stosowanymi przepisami prawa.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę.

Kraków, dn. 21.04.2022 r.

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dn. 21.04.2022 r.