Wyróżnienia Stowarzyszenia wychowanków

Stowarzyszenie Wychowanków AGH zgodnie z postanowieniami Statutu nagradza swoich członków i inne osoby zasłużone następującymi wyróżnieniami:

1. Odznaka honorowa – „Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH”

2. Godnością „Członek Honorowy  SW AGH”

3. Godnością „Honorowy Przewodniczący SW AGH”

1. Odznaka  Honorowa Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH

Wszyscy członkowie w momencie wstąpienia do Stowarzyszenia  uzyskują prawo do noszenia odznaki członka zwyczajnego, która tak poprzednio jak i obecnie przedstawia logo SW na tle w kolorze antycznego srebra.

Odznakę honorową „Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH” stanowi logo Stowarzyszenia otoczone złotym laurem na tle o kolorze antycznego złota. Odznaka jest przekazywana w ozdobnym pudełku w zielonym kolorze.

Odznakę honorową SW AGH  przyznaje Zarząd Główny Stowarzyszenia na wniosek Prezydium, przygotowany w postępowaniu opisanym w regulaminie.

Odznakę nadaję się:

a) członkom zwyczajnym SWAGH za: 

  • długoletnią i aktywną działalność we władzach SW AGH,
  • długoletnie i wzorowe wykonywanie obowiązków Rzecznika Koła SW AGH
  • aktywną i bezinteresowną pracę dla SW AGH i jego członków.

b) Członkom SW AGH i pracownikom AGH za wyróżniające się inicjatywy, wartościowy wkład w działalność merytoryczną na rzecz nauki, kultury i przemysłu, jak również inne prace dla dobra SW AGH oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

c) Osobom spoza grona członków SWAGH i spoza Uczelni, które w sposób szczególny i wybitny przyczyniły się do rozwoju Uczelni i SW AGH.

2.   Godność Członka Honorowego SW AGH

Godność Członka Honorowego SW AGH nadaje Zjazd Krajowy Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego, który uwzględnia opinię Kapituły Odznaczenia. Kapitułę stanowią wszyscy dotychczasowi żyjący laureaci tego wyróżnienia.

Dokumentem potwierdzającym fakt nadania godności Członka Honorowego SW AGH jest ozdobny dyplom.

Nazwiska osób odznaczonych godnością: „Członka Honorowego SW AGH” są pośmiertnie umieszczane na specjalnej tablicy pamiątkowej zabudowanej w holu na parterze pawilonu A-0 AGH

Godność Członka Honorowego SW AGH nadaje się:

a) osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria formalne:

  • była członkiem Stowarzyszenia przez okres co najmniej 20 lat;
  • przez długi okres czasu  pełniła w Stowarzyszeniu czołowe funkcje kierownicze (udział we władzach naczelnych SW AGH lub funkcję Rzecznika bardzo dobrze funkcjonującego Koła),
  • posiada nadaną przez ZG SW AGH odznakę honorową „Zasłużony dla SW AGH”.

oraz kryterium merytoryczne w postaci aktywnej działalności dla SW AGH.

b) osobie, która będąc członkiem władz AGH i jej jednostek organizacyjnych (lub innych uczelni wyższych w Polsce i zagranicą), w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju Stowarzyszenia Wychowanków AGH, bez konieczności spełnienia kryteriów formalnych.

3. Godność „Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia”

Godność tę nadaje  Zjazd Krajowy Ustępującym Przewodniczącym Stowarzyszenia, którzy swym przewodnictwem wnieśli do rozwoju Stowarzyszenia istotne wartości merytoryczne i organizacyjne.

Listy Laureatów poszczególnych wyróżnień są dostępne publicznie na stronie internetowej Stowarzyszenia.

LISTA HONOROWYCH PRZEWODNICZĄCYCH

Władysław LONGA

Kazimierz MATL

Stanisław MITKOWSKI

LISTA ŻYJĄCYCH CZŁONKÓW HONOROWYCH

Józef GRABOWSKI

Henryk KONIECZKO

Zygmunt KULIG

Kazimierz MATL

Jerzy NOWAKOWSKI

Ryszard TADEUSIEWICZ

Antoni TAJDUŚ

Barbara KWIECIŃSKA (2010)

Józef DAŃKO (2010)

Tadeusz DUDZIC (2010)

Stanisław MITKOWSKI (2012)

Andrzej MIGA (2012)

Kazimierz KROMIN (2012)

Józef LIMANÓWKA (2015)

Dariusz LUBERA (2015)

Eugenia MIGA (2015)

Wiesław OCHMAN (2015)

Helena PITERA (2015)

Tadeusz SŁOMKA (2015)

Renata WACŁAWIK-WRÓBEL (2015)

Arqile TETA (2016)

Bronisław ŚRODEK (2016)

Bolesław HERUDZIŃSKI (2021)

Czesława ROPA (2021)

LISTA ZMARŁYCH CZŁONKÓW HONOROWYCH

LISTA ZASŁUŻONYCH DLA SW AGH