Zarząd SW AGH

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków AGH

PrezesProf. dr hab. inż. Piotr Czaja
Absolwent Wydziału Górniczego AGH w 1973 roku i pracownik naukowy AGH w latach 1973‑2020. W latach 2002‑2008 Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju, a w latach 2008‑2016 Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Członek Senatu AGH, w latach 2008-2020 członek Senackiej Komisji ds. Budżetu i jej przewodniczący w latach 2016-2020. W latach 2008-2016 Dziekan Ogólnopolskiego Konwentu Dziekanów Wydziałów kształcących na kierunku „górnictwo i geologia”, i członek Konwentów Dziekanów kształcących na kierunkach „budownictwo” i „inżynieria środowiska”. Od roku 2005 aktywny członek światowej organizacji profesorów górnictwa „Society of Mining Professors”, a od roku 2008 Członek Komitetu Górnictwa PAN oraz Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. Od roku 2010 prezes Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego i przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego w Międzynarodowym Komitecie Organizacyjnym Światowych Kongresów Górniczych. Członek Rad Naukowych wielu czasopism w kraju i za granicą. Ekspert Krajowej Izby Gospodarczej oraz Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu promującej polski przemysł wydobywczy na świecie. Od roku 2016 prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH ‑ najstarszej organizacji absolwenckiej w Polsce  funkcjonującej od 1945 r.

Skład Zarządu Głównego SW AGH

WiceprezesProf. AGH dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz
Absolwent i pracownik naukowy Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (do 2022). Po ukończeniu z wyróżnieniem studiów (1977), odbył studia doktoranckie w zakresie przeróbki plastycznej metali na Wydziale Metalurgicznym. W latach 2002-2016, przez trzy kadencje, członek Senatu AGH i prodziekan Wydziału Metali Nieżelaznych, a od roku 1993 członek Rady, obecnie Kolegium Wydziału. Działał w Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich oraz w wielu komisjach i zespołach problemowych. Pomysłodawca i animator konkursu o „Nagrodę Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych dla najlepszego absolwenta Wydziału” (od roku ak. 1993/94). Wypromował ponad 130 magistrów inżynierów i inżynierów, wśród nich laureatów konkursu DIAMENTY AGH i Nagrody SITMN.
Członek Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Sekcji Procesów Technologicznych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN oraz Rad Naukowo-Programowych kilku czasopism, Rad kilku fundacji. Konsultant w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Wyrobów Metalowych POLMETAL w Krakowie (1984-1985). W latach 2004-2016 członek Rady, przewodniczący Walnych Zgromadzeń Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu. W latach 2002-2022 wiceprezes SITMN, od 2022 Honorowy Wiceprezes SITMN. Od 2006 delegat, w latach 2021-2022 przewodniczący Prezydium Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Organizator kilkudziesięciu konferencji n-t o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W gronie fundatorów Nagrody RESPECTUS im. Marszałka Marka Nawary (wybitnego Absolwenta AGH) na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie, dotyczące samorządu terytorialnego.
Od 1999 roku członek Zarządu Głównego, a od 2016 wiceprezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Przewodniczący IX Krajowego Zjazdu Delegatów SW AGH. Od drugiego numeru pisma, od 2008 roku, członek Zespołu Redakcyjnego periodyku dla Absolwentów AGH „VIVAT AKADEMIA”.
ZŁOTY INŻYNIER 2021 w kategorii Nauka – w plebiscycie „Przeglądu Technicznego” i NOT. Członek Klubu Złotego Inżyniera.
Wiceprezesdr inż. Jerzy Kicki
Sekretarzdr inż. Bogusława RAJPOLT
Absolwentka Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego o specjalności Geologia Inżynierska i Hydrogeologia Kopalniana. Bezpośrednio po ukończeniu studiów w 1974 roku, podjęła pracę na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, początkowo na etacie naukowo-technicznym, a następnie na stanowisku wykładowcy i adiunkta. W pracy zawodowej zajmowała się głównie problematyką zanieczyszczenia i ochrony wód. Pracę doktorską pt „Ocena możliwości unieruchomienia związków fluoru w warstwie wodonośnej” obroniła z wyróżnieniem w 2006 roku uzyskując tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska. Autorka 2 monografii oraz wielu publikacji z zagadnień związanych z jakością wód powierzchniowych i podziemnych oraz sposobów ich remediacji. Wysoko oceniana jako dydaktyk jak też autor opracowań programów prowadzonych zajęć dydaktycznych z zakresu przedmiotów hydrologicznych.
Skarbnikdr inż. Maria Czerwińska
Absolwentka Wydziału Górniczego AGH w 1975 r. W latach 1976- 1978 brygadzista, a później kierownik Działu Kontroli Jakości na Kopalni Wapienia Czatkowice i pracownik AGH na stanowisku inżyniera (badania naukowe).
Od 1978-1986 r. pracowała na AGH na stanowisku inżyniera. W latach 1986-1992 pracowała w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. W 1987 r. ukończyła Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej (UE)  w Krakowie, a w  1991 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.  W latach 1992 do 2017 r. prowadziła własną działalność gospodarczą.
Członekmgr inż. Piotr Ubowski
Członek dr Marek Topór
Adwokat i inżynier konsultant. Wychowanek AGH – ukończył Wydział Górnictwa i Geoinżynierii na AGH w Krakowie. Od 2013 roku współpracuje z krakowską kancelarią KKG. Równocześnie prowadzi działalność naukową, mianowicie od 2012 roku jest związany z Katedrą Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ, gdzie prowadzi zajęcia z Prawa Gospodarczego i Handlowego. Odbył staże badawcze w Durbanie, Sankt Petersburgu i Moskwie. Obronił rozprawę doktorską pt. „Wielostopniowe klauzule arbitrażowe jako narzędzia rozwiązywania sporów”. Arbiter i mediator Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie.
Członekmgr inż. Arkadiusz Jesionek
Członekmgr inż. Andrzej Dziura
Dyrektor Górniczy I–go stopnia.
Absolwent AGH – 1972r. Wydział Maszyn Górniczo-Hutniczych ( dzisiaj IMIR),
Studia Podyplomowe; Politechnika Warszawska 1997-1998 , Wydział Inżynierii Środowiska,
Studia Podyplomowe; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Warszawa  2000-2001,Zarządzanie i Marketing.
Ukończył dziesiątki szkoleń, kursów krajowych jak i zagranicznych (USA, Włochy,  Niemcy, Austria) w zakresie energetyki i gazownictwa, autor wielu artykułów w prasach branżowych i technicznych. Całe życie zawodowe aż do dzisiaj związał z energetyką oraz górnictwem naftowym i gazownictwem pracując na różnych kierowniczych stanowiskach – najdłużej w firmie PGNiG  ( 33 lata).  Posiada uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych; projektowanie, nadzorowanie, kierowanie budowami. Konsultant i egzaminator państwowy na uprawnienia energetyczne (Decyzja Prezesa URE),
Pasjonat tradycji górniczych i energetyki, wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i branżowymi,
Członekmgr inż. Anna Piotrowska
Absolwentka AGH Wydz. Wiertniczo – Naftowego,  kier. Gazownictwo 1978r.  – mgr-inż.
Od 1978 r. do przejścia na emeryturę w  2018 r. związana z branżą gazowniczą. Pracę rozpoczęła w Zakładzie Gazowniczym, a po restrukturyzacji  w 2000 r pracowała w Spółce GAZ-SYSTEM Terenowa Jednostka Obsługi Jarosław.  Od 1994 roku kierowała Terenową Dyspozycją Gazu i Węzłami Gazu Jarosław i Hermanowice. Przez wiele lat sprawowała z ramienia Zakładu opiekę nad uczniami i studentami odbywającymi praktyki zawodowe i dyplomowe, wśród których większość to  studenci i absolwenci  AGH. Od 2004 r. Rzecznik Koła Gazowników Jarosławskich SW AGH, a od 2014 r. członek Zarządu SW AGH.
Pozostała działalność społeczna  :  1990-1994  V-ce Przewodnicząca Rady Miasta Jarosław;
1990-1996 Członek Rady Pracowniczej ZG Jarosław; 2005-2018 członek Zarządu NSZZ „PRZESYŁ”; Członek Zarządu PZITS / O Tarnów- od 2000 r. – nadal
Członekmgr inż. Jan Kucharz
Absolwent Wydziału Górniczego AGH w 1988 roku. Od 1989 roku zatrudniony w Kopalni Soli „Wieliczka” i do dzisiaj z nią związany. Pełnił funkcje górnicze w strukturach Kopalni. Podczas swej pracy uczestniczył w sporządzaniu Programów wieloletnich zabezpieczenia kopalni oraz Planów rocznych niezbędnych do pozyskiwania środków na prowadzenie prac zabezpieczających kopalnię. Przyczynił się do powstania trasy dla osób niepełnosprawnych w Kopalni Soli „Wieliczka” oraz trasy górniczej. Uczestniczył w tworzeniu wniosków zapewniających dofinansowania z funduszy krajowych i zagranicznych. Współuczestniczył w sporządzaniu Raportów okresowych UNESCO. Od 2019 r. jest kierownikiem Zespołu Oceny Projektów. Od 1993 roku jest przewodnikiem po Kopalni Soli „Wieliczka” zarówno po trasie turystycznej, górniczej jak i po trasach specjalistycznych. W 2018 roku podjął się reaktywowania Koła Stowarzyszenia Wychowanków AGH przy Kopalni Soli „Wieliczka’ zostając wybrany na Rzecznika Koła. Od 2021 roku jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Rada Stowarzyszenia Wychowanków AGH

1.JM REKTOR Prof. dr hab. inż. Jerzy LISPrzewodniczący Rady
2.prof. dr hab. inż. Mirosław KARBOWNICZEKSekretarz Rady

Główna Komisja Rewizyjna

1.Krzysztof BRODAPrzewodniczący
2.Alfred BUCHELTZ-ca Przewodniczącego
3.Janina DZIĘDZIEL- GOSTEKSekretarz
4.Andrzej KACPERSKICzłonek
5.Jerzy WRÓBELCzłonek

Honorowi Przewodniczący SW AGH

1.doc. Kazimierz Matl
2.prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski