Akcja Zapomóg

Jednym z celów działania Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej zapisanym w Statucie Stowarzyszenia jest niesienie pomocy materialnej wychowankom oraz wdowom i sierotom po wychowankach AGH. Ta pożyteczna społecznie inicjatywa zrodziła się w 1945 r. wśród wychowanków Akademii Górniczej.

Trochę historii

Z inicjatywy dyr. W. Biernackiego i grupy współpracującej z nim kolegów rozpoczęto ewidencję wdów i sierot po zmarłych górnikach i hutnikach wychowankach AG. Opieką objęto te rodziny, które utraciły bliskich w okresie 1939–1945 oraz te osoby, które pozostały bez pracy zarobkowej.

Zespół koleżeński w składzie W. Biernacki, W. Krupiński i K. Suszyński powołał w terenie rzeczników Akcji Zapomóg i po zgromadzeniu środków zaopatrzył w zapomogi pierwsze 32 osoby zakwalifikowane do wsparcia.

Formalne usytuowanie się Akcji Zapomóg nastąpiło na zebraniu w dniu 15 lipca 1946 roku, na którym powołano Komisję Kwalifikacyjną do analizy otrzymanych wniosków o wsparcie zapomogowe.

Na Zjeździe Wychowanków AG 8 maja 1948 roku akcję pomocową przekazano Komitetowi Organizacyjnemu Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Od tego momentu powstała „Akcja Zapomóg dla Wdów i Sierot po zmarłych kolegach SW AGH”.

Zebrane środki przeznaczone były tylko na jeden podstawowy cel: wspomaganie ludzi najbiedniejszych, bezradnych i schorowanych oczekujących częstokroć ratunku. Siła działania AZ trwa nieustannie do dzisiaj.

W latach 2005–2007 Akcją Zapomóg objęto również naszych albańskich wychowanków AGH, którzy zorganizowani w kole liczącym 27 osób stanowią najbiedniej uposażonych emerytów.

Zespół ds. Akcji Zapomóg od momentu ukonstytuowania się był kolejno kierowanych przez kolegów:  K.  Suszyńskiego, J. Miąsika, E. Zająca, J. Żelaznego, T. Rumanstorfera, S. Ksiąskiego, T. Dudzica, w latach 1999–2016 H. Konieczko, a od grudnia 2016 roku zespołem kieruje Stanisław Lasek.

Akcja Zapomóg trwa

Zespół ds. AZ spotyka się trzy, cztery razy w ciągu roku w miarę napływających wniosków o zapomogi i w oparciu o „Regulamin AZ…” rozpatruje zasadność wniosków.

Większość środków, którymi dysponuje AZ tworzą sponsorskie wpłaty od podmiotów prywatnych oraz ze zbiórek pieniężnych organizowanych w czasie spotkań koleżeńskich członków SW AGH.

Ocenę i analizę pracy Zespołu ds. Akcji Zapomóg corocznie prowadzi Główna Komisja Rewizyjna oraz Zarząd Główny SW AGH.

Akcję Zapomóg można wspierać wpłacając datki na konto
PeKaO SA O/ Kraków
28 1240 4559 1111 0000 5418 4653

Lub

przekazując nam 1 % swojego podatku w rozliczeniu rocznym.
W tym celu w swoim PIT należy podać nr KRS 0000084696
Cel: Stowarzyszenie Wychowanków AGH

KWESTIONARIUSZ DO UZYSKANIA ZAPOMOGI KOLEŻEŃSKIEJ