Akcja Zapomóg

Jednym z celów działania Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej zapisanym w Statucie Stowarzyszenia jest niesienie pomocy materialnej wychowankom oraz wdowom i sierotom po wychowankach AGH. Ta pożyteczna społecznie inicjatywa zrodziła się w 1945 r. wśród wychowanków Akademii Górniczej.

Trochę historii

Z inicjatywy dyr. W. Biernackiego i grupy współpracującej z nim kolegów rozpoczęto ewidencję wdów i sierot po zmarłych górnikach i hutnikach wychowankach AG. Opieką objęto te rodziny, które utraciły bliskich w okresie 1939–1945 oraz te osoby, które pozostały bez pracy zarobkowej.

Zespół koleżeński w składzie W. Biernacki, W. Krupiński i K. Suszyński powołał w terenie rzeczników Akcji Zapomóg i po zgromadzeniu środków zaopatrzył w zapomogi pierwsze 32 osoby zakwalifikowane do wsparcia.

Formalne usytuowanie się Akcji Zapomóg nastąpiło na zebraniu w dniu 15 lipca 1946 roku, na którym powołano Komisję Kwalifikacyjną do analizy otrzymanych wniosków o wsparcie zapomogowe.

Na Zjeździe Wychowanków AG 8 maja 1948 roku akcję pomocową przekazano Komitetowi Organizacyjnemu Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Od tego momentu powstała „Akcja Zapomóg dla Wdów i Sierot po zmarłych kolegach SW AGH”.

Zebrane środki przeznaczone były tylko na jeden podstawowy cel: wspomaganie ludzi najbiedniejszych, bezradnych i schorowanych oczekujących częstokroć ratunku. Siła działania AZ trwa nieustannie do dzisiaj.

W latach 2005–2007 Akcją Zapomóg objęto również naszych albańskich wychowanków AGH, którzy zorganizowani w kole liczącym 27 osób stanowią najbiedniej uposażonych emerytów.

Zespół ds. Akcji Zapomóg od momentu ukonstytuowania się był kolejno kierowanych przez kolegów:  K.  Suszyńskiego, J. Miąsika, E. Zająca, J. Żelaznego, T. Rumanstorfera, S. Ksiąskiego, T. Dudzica, w latach 1999–2016 H. Konieczko, w latach 2016- 2021 roku Stanisław Lasek, a od grudnia 2021 roku zespołem kieruje Piotr Ubowski.

Akcja Zapomóg trwa

Zespół ds. AZ spotyka się trzy, cztery razy w ciągu roku w miarę napływających wniosków o zapomogi i w oparciu o „Regulamin AZ…” rozpatruje zasadność wniosków.

Większość środków, którymi dysponuje AZ tworzą sponsorskie wpłaty od podmiotów prywatnych oraz ze zbiórek pieniężnych organizowanych w czasie spotkań koleżeńskich członków SW AGH.

Ocenę i analizę pracy Zespołu ds. Akcji Zapomóg corocznie prowadzi Główna Komisja Rewizyjna oraz Zarząd Główny SW AGH.

Akcję Zapomóg można wspierać wpłacając datki na konto
Pekao SA
28 1240 4559 1111 0000 5418 4653

Lub

przekazując nam 1,5 % swojego podatku w rozliczeniu rocznym.
W tym celu w swoim PIT należy podać nr KRS 0000084696
Cel: Stowarzyszenie Wychowanków AGH

KWESTIONARIUSZ DO UZYSKANIA ZAPOMOGI KOLEŻEŃSKIEJ