Ochrona danych osobowych

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „rodo”, Stowarzyszenie Wychowanków AGH informuje, iż:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Wychowanków AGH w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 30, reprezentowane przez Przewodniczącego, które przetwarza dane osobowe w trybie z art. 6 ust.1 lit. a rodo (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą).

2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze Statutu Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

3) Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt9 rodo. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

4) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celu w jakim udzieli Pan/Pani zgodę na przetwarzania danych osobowych a następnie trwale niszczone lub przechowywane w zgodności z przepisami prawa o archiwizacji.

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

6) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7) Przysługuje Panu(i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości bycia członkiem Stowarzyszenia Wychowanków AGH lub udziału w organizowanych konferencjach, wydarzeniach, które poprzedzone są rejestracją uczestników.

9) Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Wychowanków AGH, udzieloną w dniu ……………………….. w celu ……………………………………………………….. Podpis osoby, której dane dotyczą.

10) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

11) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych