Posiedzenie Zarządu Głównego SW AGH

W dniu 11 grudnia 2017 roku odbyło się w AGH kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

W spotkaniu wzięło udział 29 osób (na 41 Członków ZG) oraz przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej i pracownicy biura SW.
Zrealizowano następujący porządek dzienny:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie przybyłych.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad zebrania ZG SW AGH
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania (3 kwietnia 2017)
 4. Informacje o dokonanych zmianach w Statucie Stowarzyszenia Wychowanków AGH wprowadzonych po głosowaniu elektronicznym i korespondencyjnym na początku 2017 roku.
 5. Zatwierdzenie projektów regulaminów przyjętych wstępnie na posiedzeniu Prezydium ZG w dniu 27 października 2017 roku:
  1. nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia i Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia Wychowanków AGH,
  2. przyznawania odznak honorowych „Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH”.
 6. Zmiana systemu opłacania składek członkowskich, zmiana wysokości składek i wpisowego.
 7. Prezentacja i ustalenie kierunków działania Stowarzyszenia Wychowanków AGH na lata 2017–2020.
 8. Informacja Zespołu „Akcja Zapomóg” z przeprowadzonych akcji w 2017 roku.
  1. zgromadzone środki,
  2. przyznane zapomogi.
 9. Ocena przebiegu Jubileuszu 50-lecia immatrykulacji (Złoty indeks: Czerwiec – 2017, wrzesień 2017 oraz listopad 2017).
 10. Informacja o zmianie harmonogramu jubileuszu 50-lecia immatrykulacji (Złoty indeks) w latach 2018–2020.
 11. Stan prac nad Vivat Akademia. Kolejne numery:
  1. informacja o cyklu artykułów prezentujących poszczególne wydziały z okazji jubileuszu 100-lecia AGH,
  2. Apel o nadsyłanie artykułów do Vivat Akademia.
 12. Ustalenia dotyczące programu działania SW w zakresie obchodów jubileuszu 100-lecia AGH i 75-lecia SW.
  1. Wydawnictwa jubileuszowe.
  2. Znaczek pocztowy na jubileusz.
  3. Światowy zjazd absolwentów AGH (18-19 października 2019).
 13. Zmiana znaku graficznego stowarzyszenia (logo).
 14. Stan prac nad programem komputerowym dla SW.
 15. Informacje o bieżącej działalności SW AGH:
  1. Nowe koła terenowe SW AGH Koła Wychowanków i ich rzecznicy na wydziałach AGH,
  2. Spotkania, koncerty, wydarzenia.
 16. Wolne wnioski.
 17. Życzenia świąteczne.

Do ważniejszych decyzji podjętych w czasie zebrania zaliczyć należy:

 1. Informacja o zatwierdzonej przez KRS zmianie Statutu Stowarzyszenia.
 2. Fakt ten pozwolił na ostateczna zmianę regulaminów przyjętych wstępnie na posiedzeniu Prezydium ZG w dniu 27 października 2017 roku:
  1. nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia i Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia Wychowanków AGH,
  2. przyznawania odznak honorowych „Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH”.
   Od tej pory wyróżnienia te nadawane będą zgodnie z przyjętymi bardzo szczegółowymi regulacjami.
 3. Po długiej i interesującej dyskusji przyjęto zmieniony system opłacania składek stowarzyszenia i ich wysokość oraz wysokość jednorazowej wpłaty tak zwanego wpisowego uznając następujące przesłanki wyartykułowane przez przewodniczącego SW:
  1. składka członkowska nie jest formą zapłaty za „coś” co mamy otrzymywać. Składka członkowska dobrowolnego stowarzyszenia jest dobrowolną cegiełką pozwalającą funkcjonować stowarzyszeniu.
  2. wszyscy członkowie stowarzyszenia mają nieograniczony dostęp do wszystkich akcji i wydarzeń organizowanych w ramach programu jego działania.
 4. System przewiduje możliwość wpłacania składek z wyprzedzeniem, wtedy są one odpowiednio niższe. Dla PT członków SW w wieku powyżej 65-ego roku jest możliwość opłacenia składek tak zwanych dożywotnich. Składka taka wpłacona w roku osiągnięcia wieku 65 lat wynosi 120 zł. Zakłada się też, że po osiągnięciu wieku 77 lat Seniorzy nie płacą żadnych składek.
 5. Przeprowadzono wstępną dyskusją nad wizerunkiem graficznym znaku stowarzyszenia. Opracowanie nowego znaku graficznego SW powierzono firmie „Wilk Studio”, która opracowywała dotychczasowe systemy identyfikacji wizualnej uczelni i niektórych instytucji AGH.
 6. Omówiono stan prac nad systemem informatycznym dla stowarzyszenia. Prace trwają i są realizowane stopniowo.
 7. Zarząd Główny wyraził zgodę na pokrycie kosztów spotkania świąteczno-noworocznego i koncertu noworocznego organizowanego przez SW i Fundację dla AGH w teatrze im. J. Słowackiego.