Złoty indeks 2018 czyli ponowna Immatrykulacja po 50 latach na Wydziałach Pionu Górniczego AGH

W duchu i klimacie tej pięknej uroczystości zorganizowanej po raz pierwszy w 1969 roku – na jubileusz 50-lecia AGH – w dniu 20 kwietnia,

w pięknej wiosennej aurze pod błękitnym niebem Krakowa spotkali się po 45 latach od ukończenia studiów i po 50 latach od swojej immatrykulacji w 1968 roku, absolwenci czterech wydziałów:

 • Górniczego (dzisiaj Górnictwa i Geoinżynierii) – 65 osób,
 • Geologiczno-Poszukiwawczego (dzisiaj Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) – 55 osób,
 • Mierniczo-Geologicznego (dzisiaj Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska) – 38 osób
 • Wiertniczo-Naftowego (dzisiaj Wiertnictwa Nafty i Gazu) – 38 osób.

Łącznie w uroczystości wzięło udział 196 osób.


Zdjęcia z uroczystości:

Złoty Indeks – 20 kwietnia 2018


Spotkanie po latach rozpoczęło się jak zwykłe uroczystą mszą świętą w akademickiej kolegiacie św. Anny celebrowaną przez jej proboszcza, ks. prof. Tadeusza Panusia. Jubilaci odczytali bardzo zręcznie dobrane przez celebransa pierwsze czytanie z księgi kapłańskiej odnoszące się właśnie do jubileuszu, a w dalszej części odczytali swoją, bardzo ładnie napisaną, modlitwę wiernych, która według celebransa winna trafić do archiwów kolegiaty. Wydarzeniem rzadkim w liturgii mszy świętej były burzliwe oklaski licznie zgromadzonych jubilatów po wspaniałej profesorskiej homilii odnoszącej się precyzyjnie do obchodzonego jubileuszu i wygłoszonej przez celebransa – wspaniałego kapłana i cenionego profesora krakowskiej Papieskiej Akademii Teologicznej.

Zasadnicza część obchodów to wielkie spotkania w uczelni. Recepcja, załatwianie spraw formalnych, identyfikator w większości przypadków bardzo przydatny w procesie wzajemnego rozpoznawania się. Dla obserwatora z boku to wspaniały obraz. Serdeczne uściski padanie sobie w objęcia, radosne powitania i wielkie wzruszenie. W tej uroczystości wzięli udział też tacy absolwenci, którzy po studiach nigdy formalnie nie spotkali się na żadnym zjeździe swojego rocznika. W takich przypadkach sprawa rozpoznania się była szczególnie istotna i dosyć trudna.

Zasadniczej ceremonii ponownego immatrykulowania na studentów przewodniczył w imieniu rektora AGH prof. Mirosław Karbowniczek – Prorektor ds. Ogólnych. Obecni byli także: prof. Piotr Czaja – przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH oraz dziekani wszystkich czterech wydziałów: prof. Marek Cała – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, prof. Stanisław Gruszczyński – Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, prof. Rafał Wiśniowski – Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu oraz prof. Adam Postawa – Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, a także koordynator uroczystości dr Lena Pitera. Byli również obecni pełnomocnicy dziekana do spraw współpracy ze Stowarzyszeniem Wychowanków AGH na poszczególnych wydziałach: prof. Sławomir Mikrut (WGGiIŚ), dr inż. Elżbieta Wojna (WWNiG) oraz dr inż. Jerzy Stasica (WGiG).

Oprócz samych jubilatów w liczbie 188 osób resztę wolnych miejsc w auli, co do jednego, zajęły osoby towarzyszące jubilatom. Gdy wszyscy zajęli, precyzyjne wskazane przez organizatorów miejsca, na ekranach pokazano jeden z filmów promujących dzisiejszą AGH, pozwalający porównać dzisiejsze AGH z uczelnią sprzed 50 lat.

Sama uroczystość ponownej immatrykulacji przebiegła zgodnie z tradycyjnym scenariuszem. Witając serdecznie jubilatów prof. M. Karbowniczek w swoim wprowadzającym przemówieniu wrócił do 1968 roku i scharakteryzował jej stan w tamtym okresie. Prorektor pokazał też w skrócie dzisiejszą kondycję i pozycję AGH w polskim systemie edukacyjnym, zwracając uwagę na ostatni ranking tygodnika „Perspektywy”, gdzie AGH pośród uczelni technicznych zajęła drugie miejsce w kraju. Podobnie przewodniczący prof. P. Czaja wprowadził zgromadzonych w historię złotego półwiecza jubilatów zwracając uwagę na ich sukcesy i osiągnięcia dające wszystkim poczucie dobrze spełnionego obowiązku. W trakcie wystąpienia przewodniczący przywitał imiennie osiem par małżeńskich, które zawiązały się w czasie studiów i cieszą się sobą do dzisiaj, a także usprawiedliwił kłopoty z wzajemnym rozpoznawaniem się nieuchronnie mijającym czasem, który porysował twarze niektórych jubilatów, posrebrzył ich skronie i pomieszał okrutnie w obrazach zapisanych przed laty w pamięci młodych absolwentów. Chwilą milczenia uczczono pamięć wszystkich, którzy z tego wspaniałego grona „odeszli wcześniej”, w tym rektorów uczelni, dziekanów i profesorów, a także niestety już dosyć liczne grono członków tej społeczności absolwentów.

We wspomnieniach przewodniczącego znalazły się ważniejsze wydarzenia historyczne jakich uczestnikami byliśmy wszyscy w tym okresie. Na zakończenie przewodniczący zaprezentował Stowarzyszenie Wychowanków AGH, zapraszając obecnych do wpisania się w grono tej społeczności, tworzącej dzisiaj wraz z pracownikami i studentami AGH, jedną wielka rodzinę.

W trakcie samej ceremonii immatrykulacji, po złożeniu przez jubilatów ślubowania wychowanka, każdy z jej uczestnik został dotknięty berłem rektorskim z tradycyjną formułą „przyjmuję panią/pana ponownie do grona studentów akademii”, a z rąk obecnego dziekana wydziału każdy otrzymał piękny „Złoty indeks”. Na wielu policzkach immatrykulowanych pojawiły się zarówno łzy wzruszenia jak też oznaki euforii i wielkiej radości.

Po sprawnym wręczeniu złotych indeksów oraz pamiątkowych zdjęciach z rektorem i dziekanami uczestnicy odśpiewali sobie wzajemnie gromkie „sto lat”.

W imieniu immatrykulowanych przemówił prof. Roman Magda – wieloletni i zasłużony dla Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii jego pracownik, następnie prof. Czesław Rybicki z wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu oraz dr Andrzej Jarosz – absolwent Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, wieloletni profesor na Uniwersytecie Technicznym w Kalgoorie w Australii. Wszyscy mówcy wracali wspomnieniami do czasu studiów, jak również do zasług tej uczelni w przygotowaniu swych absolwentów do pracy zawodowej, a także w przygotowaniu do życia w rodzinie i społeczeństwie, które było uczestnikiem tak wielkich i fundamentalnych zmian w polskiej rzeczywistości gospodarczej i politycznej.

Do rzadkości tej uroczystości należało wystąpienie jednego z małżonków osoby immatrykulowanej, pana Ryszarda Kruka – absolwenta Wydziału Prawa najbardziej nobilitowanej uczelni w Polsce krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swym wystąpieniu mówca zwrócił uwagę na urok, doniosłość i znaczenie tej uroczystości.

Wysoka ranga spotkania podkreślona obecnością rektora oraz dziekanów wydziałów w strojach akademickich, piękna oprawa i wzruszający ceremoniał, jaki kultywuje w tym względzie dla swoich absolwentów AGH, jej Stowarzyszenie Wychowanków, jest unikatową perełką pośród innych tradycji polskich uczelni, perełką która zostaje w sercach i wspomnieniach jubilatów na zawsze.

Po uroczystości w auli jak zwykle sfotografowano uczestników w magicznym holu pawilonu A-0 wraz z rektorem, dziekanami i pozostałymi członkami wspólnoty akademickiej. Jak zauważono – fotografowanie licznych grup absolwentów ze złotymi indeksami w dłoni, na schodach pod statuą Stanisława Staszica trwało jeszcze bardzo długo.

O godzinie 15:00 w salach „Krakusa” odbył się obiad Jubilatów z udziałem rektora prof. M. Karbowniczka, panów dziekanów poszczególnych wydziałów, którzy tu mieli możliwość przemówić do swoich „nowych” podopiecznych oraz wznieść toast za piękną jesień życia, za dobre zdrowie i dalsze sukcesy życiowe zarówno jubilatów jak również za pomyślność uczelni i jej poszczególnych wydziałów. Zebrani bardzo chętnie podejmowali tradycyjne śpiewy biesiadne, a zwłaszcza śpiewane przy tej okazji peany na cześć zgromadzonych, geodetów, geologów, górników i wiertników.

Po uroczystym obiedzie poszczególne grupy udały się wydziałami na spotkania koleżeńskie w swoich rocznikowych gronach.

Co tam się działo – organizatorzy uroczystości centralnych nie mają wiedzy, ale może ktoś o tym jeszcze napisze?

W tym miejscu w imieniu władz uczelni i Stowarzyszenia Wychowanków gorąco dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację jubileuszu, a zwłaszcza organizatorom na poszczególnych wydziałach:

 • Górnictwa i Geoinżynierii
  prof. dr hab. inż. Roman Magda,
  dr inż. Maria Szymańska-Czaja
  oraz dr inż. Jerzy Stasica – pełnomocnik dziekana ds. współpracy z SW AGH;
 • Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Anna Fuks-Kopiejka,
  dr inż. Roman Semyrka
  oraz dr hab. inż. Kajetan d’Obyrn prof. nadzw. pełnomocnik dziekana ds. współpracy z SW AGH
 • Górniczej i Inżynierii Środowiska
  dr hab. inż. Regina Tokarczyk, prof. nadzw.,
  Kazimierz Płonka
  oraz dr hab. inż. Sławomir Mikrut – pełnomocnik dziekana ds. współpracy z SW AGH,
 • Wiertnictwa Nafty i Gazu
  dr hab. inż. Czesław Rybicki prof. nadzw.,
  Ewa Domagała-Zimmer,
  Andrzej Michniewski
  oraz dr inż. Elżbieta Wojna Dyląg pełnomocnik dziekana ds. współpracy z SW AGH
 • Serdecznie dziękujemy paniom Teresie Nosal i Ewie Cichy oraz dr Lenie Pitera za fantastyczną i perfekcyjną organizację uroczystości jak również za przygotowanie wszystkich materiałów dla jubilatów.

  Również dziękujemy Działowi Informacji Promocji AGH z panią Barbarą Jezierską na czele za owocną współpracę w promocji naszej uczelni poprzez naszych wychowanków.

  Dziękujemy również przedstawicielkom ZPiT „Krakus” za uroczą asystę w trakcie ceremonii ponownej immatrykulacji.

  Kierownictwo Stowarzyszenia Wychowanków AGH