Program VII Zjazdu Krajowego

W związku z zaplanowanym na 26 października VII Zjazdem Krajowym Delegatów Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej przedstawiamy plan programu.

1. Otwarcie VII Zjazdu Krajowego przez Przewodniczącego
Stowarzyszenia
2. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu
3. Uchwalenie regulaminu obrad Zjazdu
4. Wybór Prezydium Zjazdu i Komisji Mandatowej
5. Referat JM Rektora prof. Tadeusza Słomki pt. „Specjaliści z AGH.
W odpowiedzi na potrzeby współczesnego rynku pracy”.
6. Wystąpienia Gości
7. Wręczenie odznak honorowych Stowarzyszenia
8. Ustalenie prawomocności Zjazdu przez Komisję Mandatową
9. Wybór pozostałych Komisji Zjazdowych:
Wyborczej, Wnioskowej i Skrutacyjnej
10. Nadanie na wniosek Kapituły godności Członka Honorowego
Stowarzyszenia.
11. Sprawozdania z działalności:
Zarządu Głównego
Finansowe
Zespołu ds. Akcji Zapomóg
12. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
13. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
14. Dyskusja nad sprawozdaniami
15. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu
16. Przyjęcie listy kandydatów do władz Stowarzyszenia w oparciu
o wnioski Komisji Wyborczej oraz kandydatury zgłoszone z Sali
17. Przeprowadzenie wyborów władz Stowarzyszenia
18. Dyskusja programowa
19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał
20. Wystąpienie nowo wybranego Przewodniczącego Stowarzyszenia
21. Zamknięcie obrad VII Zjazdu Krajowego

W trakcie obrad przewidziano przerwę na posiłek