38. Odnowienie Immatrykulacji

Z wielu pięknych tradycji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie związanych z kierunkami kształcenia w danych zawodach wyróżnia się tradycja Odnowienia Immatrykulacji po 50. latach od rozpoczęcia studiów, którą poszczycić się może tylko nasza uczelnia.


Uroczystość ta miała swoją pierwszą edycję podczas jubileuszu 50-lecia AGH w 1969 roku. Inicjatorem i współorganizatorem tej uroczystości jest Stowarzyszenie Wychowanków AGH, najstarsza uczelniana organizacja tego typu w kraju. Dostępują tego zaszczytu tylko ci, którzy ukończyli studia wyższe, a byli immatrykulowani po raz pierwszy przed 50 laty.
Immatrykulacji dokonują rektor z dziekanami wręczając jubilatom specjalne okolicznościowe indeksy w czerwcu i listopadzie każdego roku. Jest to święto „studentów jubilatów absolwentów”.
Tegoroczne już 38. odnowienie immatrykulacji rozpoczęło się 10 czerwca 2011 roku dla rocznika 1961/62 z Wydziału Odlewnictwa podczas jubileuszu 60-lecia wydziału. Kolejne odnowienie immatrykulacji dla wydziałów: Górniczego, Geologiczno-Poszukiwawczego i Geodezji Górniczej odbyło 15 czerwca 2011 roku, a ostatnie tegoroczne odnowienie immatrykulacji odbyło się 16 listopada 2011 roku dla wydziałów: Metalurgicznego, Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, Maszyn Górniczych i Hutniczych oraz Ceramicznego.
Jak zwykle uroczystości immatrykulacyjne rozpoczęto o godz. 9:00 mszą świętą dziękczynną w Akademickiej Kolegiacie Św. Anny, podczas której modlitwę wiernych czytała mgr inż. Teresa Siekierska.
Około godz. 10:00 Jubilaci przybyli przed aulę AGH, gdzie załatwiali formalności zgłoszeniowe przy stolikach swoich wydziałów, odbierali identyfikatory osobiste, wpisywali się do Księgi Pamiątkowej, gościli przy bufecie i witali się entuzjastycznie.
Wszyscy przed godz. 12:00 zajęli swoje miejsca w auli, gdzie przy dźwiękach marsza, w samo południe, przybył uroczyście Rektor AGH prof. Antoni Tajduś wraz z dziekanami immatrykulowanych wydziałów oraz Przewodniczącym Stowarzyszenia Wychowanków AGH prof. Stanisławem Mitkowskim. Dziekanami, którzy brali udział w tej uroczystości byli: z Wydziału Metalurgicznego prof. Mirosław Karbowniczek, Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej prof. Ewa Dudek-Dyduch, Maszyn Górniczych i Hutniczych prof. Stanisław Wolny oraz Ceramicznego prof. Włodzimierz Mozgawa.
Uroczystość, której przewodniczył rektor prof. A. Tajduś, rozpoczęto pieśnią „Gaude Mater Polonia”. Po bardzo serdecznym powitaniu wszystkich zebranych rektor przypomniał stan uczelni z lat studiów jubilatów, przypomniał rektorów, dziekanów, ilość wydziałów i studentów oraz przedstawił obecny stan uczelni, kierunki kształcenia, osiągnięcia, sukcesy i perspektywy rozwoju.
Następnie głos zabrał przewodniczący SW AGH prof. S. Mitkowski, który w swoim wystąpieniu omówił cele, zadania i osiągnięcia najstarszej tego typu organizacji uczelnianej w kraju, która swoje początki ma w 1919 roku, a wywodzi się od Stowarzyszenia Słuchaczy Akademii Górniczej, które w 1945 roku przekształciło się w Stowarzyszenie Wychowanków AGH. To SW, a szczególnie pani dr inż. Krystynie Norwicz, zawdzięczamy ciągłość tradycji odnowienia immatrykulacji po 50 latach.
Po tym wystąpieniu rektor przystąpił do odnowienia immatrykulacji: Rektor AGH prof. A. Tajduś poprosił wszystkich o powstanie i złożenie ślubowania, którego tekst znajduje się w specjalnych indeksach odnowienia immatrykulacji.
Po złożeniu ślubowania, rozpoczął się akt immatrykulacji. Immatrykulacji dokonywał rektor dotykając lewego ramienia immatrykulowanego berłem rektorskim, dziekan wręczał specjalne indeksy, a przewodniczący SW pamiątkowe znaczki uczelni. Każdej grupie została wykonana pamiątkowa fotografia z rektorem, dziekanem i przewodniczącym SW.
Następnie głos zabrał przedstawiciel immatrykulowanych prof. Jan Osika, który przypomniał lata ich studiów, nauczycieli akademickich z tamtych lat oraz serdecznie podziękował za pamięć i organizację tej niepowtarzalnej uroczystości. Na zakończenie wystąpienia poprosił o uczczenie minutą ciszy tych, którzy od nas odeszli.
„Gaudeamus igitur” zakończyło centralną część uroczystości. Rektor zaprosił wszystkich do wspólnej i wydziałowych fotografii pod statuą Stanisława Staszica – patrona AGH oraz do zwiedzenia uczelni.
Zakończeniem uroczystości w dniu 16 listopada 2011 roku było tradycyjne koleżeńskie spotkanie jubilatów z rektorem i dziekanami w „Krakusie”. Biesiadowano w atmosferze pełnej wspomnień, przyjaźni, cieszono się z tej uroczystości, snuto plany przyszłych spotkań koleżeńskich oraz oglądano i wybierano fotografie wykonane podczas uroczystości.
Organizatorami 38. odnowienia immatrykulacji w dniu 15 czerwca 2011 roku byli: dr inż. Krystyna Norwicz i przedstawiciele poszczególnych wydziałów z rocznika 1961/62. I tak z Wydziału Metalurgicznego: prof. Jan Osika, dr inż. Stanisława Gacek oraz mgr inż. Elżbieta Jakubowska-Kozień; z Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej: dr inż. Roman Popiela, mgr inż. Małgorzata Chwastek-Geissler oraz mgr inż. Alfred Buchelt, z Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych: prof. Zenon Jędrzykiewicz, dr inż. Jan Baran oraz mgr inż. Krzysztof Trojanowski natomiast z Wydziału Ceramicznego: mgr inż. Teresa Siekierska, mgr inż. Natalia Wojtanowicz oraz mgr inż. Janina Łabuda.
Podsumowując 38. uroczystość dla rocznika 1961/62 w dniu 16 listopada 2011 roku, immatrykulację odnowiło: 62 metalurgów, 53 elektryków, 42 mechaników i 61 ceramików; łącznie 218. studentów jubilatów.
Podczas uroczystości 38. odnowienia immatrykulacji dla rocznika 1961/62 w 2011 roku, specjalne indeksy otrzymało 363 studentów jubilatów.

dr inż. Krystyna Norwicz