Absolwent Roku

W 2015 roku Akademia Górniczo-Hutnicza rozpoczyna przyznawanie tytułu Absolwenta Roku. Konkurs organizowany jest pod patronatem JM Rektora AGH przez Stowarzyszenie Wychowanków AGH i Fundację dla AGH. Tytuł przyznawany jest w dwóch kategoriach: Absolwent AGH oraz Młody Absolwent AGH (do 5 lat od ukończenia studiów), za wybitne osiągnięcia w pracy, działalności politycznej i społecznej w kraju i poza jego granicami.

fot. Adam Walanus

 

 Absolwent Roku

Akademii Górniczo – Hutniczej

Regulamin Konkursu

 Tytuł Absolwenta Roku AGH przyznawany jest corocznie,  począwszy od roku 2015 (w którym przyznane zostaną tytuły Absolwenta Roku 2014) w konkursie organizowanym pod patronatem JM Rektora AGH przez Stowarzyszenie Wychowanków AGH i Fundację dla AGH.

  1. Tytuł Absolwenta Roku nadaje Kapituła, w skład której wchodzą: JM Rektor, Przewodniczący SW AGH i Prezes Zarządu Fundacji dla AGH. Skład kapituły uzupełniają każdorazowo zdobywcy tytułu Absolwenta Roku.
  2. Tytuł przyznawany jest w dwóch kategoriach. Absolwent AGH oraz Młody Absolwent AGH (do 5 lat od ukończenia studiów), za wybitne osiągnięcia w pracy, działalności politycznej i społecznej w kraju i poza jego granicami. Wskazane jest, aby ukoronowanie tych osiągnięć bądź znaczne sukcesy były związane z działalnością kandydata w roku, za który przyznawane jest wyróżnienie. Wśród nominowanych do tytułu nie mogą być aktualni pracownicy Uczelni.
  3. Kandydaturę może zgłosić każdy wychowanek AGH przesyłając zgłoszenie jednego kandydata w terminie podanym w pkt 5.4, poprzez Internet lub listownie na adres Stowarzyszenia Wychowanków AGH lub Fundacji dla AGH. Na Zgłaszającym  spoczywa obowiązek udokumentowania osiągnięć Kandydata.
  4. Sposób wyboru Absolwenta Roku AGH (w roku 2015):

5.1.     Nominowania do tytułu w liczbie do 5 osób w każdej kategorii, spośród kandydatów zgłoszonych  do konkursu dokonuje Kapituła poprzez         głosowanie. Decyduje zwykła większość głosów.

5.2.     Sylwetki osób nominowanych prezentowane są na stronach AGH, Stowarzyszenia Wychowanków AGH i Fundacji dla AGH oraz w ich wydawnictwach.

5.3.      Spośród nominowanych Kapituła dokonuje wyboru Absolwenta Roku. Wyniki głosowania są tajne do dnia ogłoszenia a werdykt Kapituły jest nieodwołalny.

5.4.     Kalendarz konkursu:

– zgłoszenie kandydatów do 30 kwietnia 2015

– nominowanie kandydatów do 30 maja 2015

– ogłoszenie zwycięzcy do 30.06.2015

6.  Zwycięzcy Konkursu otrzymują medale okolicznościowe, a nominowani specjalne dyplomy, które w roku 2015 ręczone zostaną
w trakcie uroczystości zorganizowanej z okazji 70-lecia Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

7. Stronę organizacyjną zgłaszania kandydatów, nominowania i wyboru Absolwenta Roku AGH oraz uroczystości wręczania
tytułu zapewniają Stowarzyszenie Wychowanków AGH oraz Fundacja dla AGH.